Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Powiat

Zabytki - nabór 2018 r.

14-02-2018 | Autor: Marzena Matusiak | drukuj |
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza nabór wniosków w roku 2018 na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 
Rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego. Szczegóły zawarte są w Uchwale  Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
 
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady na:
 
 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10.  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 11.  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12.  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13.  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14.  uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16.  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
  i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
 17.  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
  i odgromowej.   
 
Kwota przewidziana na dofinansowanie prac w 2018 roku wynosi 50.000 zł.
 
Wymogi formalne:
 1. Dotacja z budżetu powiatu nowotomyskiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości   do 50 % nakładów na te prace lub roboty budowlane przy zabytku. Pozostałe nakłady  do ogółu 100 % powinny pochodzić ze środków własnych i innych źródeł.
 2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 4. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków w pkt. IV wniosku stanowiący zał. Nr 1 do Uchwały XVIII/127/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 r.
 5. Nabór wniosków obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych w powiecie nowotomyskim, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia wyników, a kończy nie później niż do 5 grudnia 2018 r.
 6. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej  z wybranym wnioskodawcą.
 
 
 
Miejsce i termin składania wniosków:
 1. Termin składania wniosków: do 15.03.2018 r. (decyduje data wpływu do Starostwa   Powiatowego) do godz.15:30.
      Wnioski przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz wnioski złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, bud. ,,B”, w biurze podawczym bądź przesłać pocztą tradycyjną (na ww. adres).
 2. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie wnioski sporządzone wg wzoru umieszczonego  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatnowotomyski.pl, wypełnione  w sposób czytelny i kompletny (nie dopuszcza się modyfikacji formularza wniosku).
 
 
Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego,  z dopiskiem ,,DOTACJA NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW”.
 
 
 
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Edukacji i Sportu, bud. ,,B”, II piętro, pokój nr 53, p. Aldona Łuka, e-mail aluka@powiatnowotomyski.pl, tel. 61 44 26 757.
 
Do pobrania na stronie www.bip.powiatnowotomyski.pl
- UCHWAŁA NR XVIII/127/2016 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 25         
   maja 2016 roku,
- WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI,
- OŚWIADCZENIE PODATKU VAT.
 
 

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2