Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego
We wtorek, 13 listopada starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w Puszczykowie. Poświęcone było sytuacji finansowej szpitali powiatowych. W tym temacie wypowiedziała się Agnieszka Pachciarz - dyrektor Wielkopolskiego i Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu i Tomasz Paczkowski - prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych. Następnie podsumowania mijającej kadencji Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego dokonał przewodniczący Konwentu Jan Janicki, starosta ostrzeszowski.
 

Konkurs ofert na realizację zadania "Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego w 2019r."

ĆWICZENIE RENEGADE

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu - dżwięk modulowany trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu - dżwięk ciągły trwający trzy minuty
czytaj dalej ›

Uwaga! Zmiana Ustawy o Odpadach

W dniu 5 września 2018r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. Poz. 1592). Wprowadza ona, m.in. do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. Poz. 992 ze zm), szereg zmian istotnych dla firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami.
 
czytaj dalej ›
Wszyscy gospodarujący odpadami posiadający następujący decyzje:
 1. zezwolenie na zbieranie odpadów,
 2. zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 3. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 4. pozwolenie na przetwarzanie odpadów uwzgledniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów
SĄ OBOWIĄZANI W TERMINIE DO 5 września 2019r. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANĘ POSIADANEJ DECYZJI.
 
UWAGA!!!!
W PRZYPADKU NIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W TERMINIE DECYZJE WYGASAJĄ!
 
Zawartość ww. wniosku określa art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. Poz. 1592).
Zgodnie z tym artykułem wniosek winien zawierać określenie:
1. Maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
2. Największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
3. Całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
4. Proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2018r. Poz. 992 ze zm.).
 
Do wniosku należy dołączyć:
1. Operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
2. Zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
3. Oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r.
4. Oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;
5. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;
6. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
WAŻNE
GOSPODARUJACY ODPADAMI MAJA OBOWIĄZEK PROWADZENIA  MONITORINGU WIZYJNEGO MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW.
TERMIN na wykonanie MONITORINGU upływa w dniu 5 lutego 2019r.
 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie odpadów poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (…) odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika.
W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 
czytaj dalej ›

Uwaga!!! Utrudnienia w ruchu

Autor: Grzegorz Kasprzak
Ilustracja do informacji: Uwaga!!! Utrudnienia w ruchu
Informujemy, iż rozpoczynamy kolejną inwestycję na drodze powiatowej 2709P Opalenica  - Lwówek (odcinek ul. 5 Stycznia w Opalenicy).
W najbliższych dniach nastąpi częściowe zamknięcie drogi, a ruch puszczany będzie wahadłowo, następnie odcinek zostanie całkowicie zamknięty tj.; od dnia 5 listopada 2018 r. Objazd zgodnie z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu będzie prowadzony przez Rudniki- Niegolewo - Łagwy oraz przez Porażyn - Jastrzębniki - Rudniki.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy kierowców o wyrozumiałość. Przewidywany termin zakończenia prac do 17 listopada 2018 r.
 

Roczny program współpracy na 2019 rok

Autor: Anna Albrecht
Roczny program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
 
Uchwałą Nr XLVII/378/2018 z dnia 24 października 2018 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego przyjęła „Roczny program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”. Treść niniejszego dokumentu znajduje się w załączeniu. 
 
Załącznik:

XLVII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: XLVII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
Podczas XLVII Sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego, która odbyła się w środę24 pażdziernika starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki wraz z wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Nowotomyskiego Leszkiem Leśnym i Pawłem Wilkoszarskim wręczyli nadane uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego tytuły „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego” Krystynie Wilkoszarskiej i dr Zdzisławowi Kościańskiemu. W trakcie sesyjnych obrad odbyła się również prezentacja i promocja najnowszej publikacji dr Z. Kościańskiego pt. „W drodze do Niepodległości”. Sesja była także okazją do podziękowania radnym za pracę na rzecz społeczności lokalnej.
 

Zawsze z ludźmi i dla ludzi

Ilustracja do informacji: Zawsze z ludźmi i dla ludzi
Szanowni Państwo, kadencja obecnych władz samorządowych dobiega końca. Czujemy się zobowiązani do przekazania Państwu informacji na temat tego, w jaki sposób pracowaliśmy i w skrócie wymienić najważniejsze dokonania czterech lat. Poniżej tematycznie podzieliliśmy informacje, o których napisał już „Przegląd Powiatu Nowotomyskiego”. Zaczynamy od zamieszczonego w miesięczniku wywiadu ze starostą nowotomyskim, Ireneuszem Kozeckim.
 
czytaj dalej ›
Panie Starosto, minęły niemal cztery lata od kiedy rozpoczął Pan pracę na stanowisku starosty nowotomyskiego. Jak w skrócie podsumuje Pan ten czas?
- Ciężko cztery lata wytężonej pracy podsumować w kilku zdaniach. Za swój osobisty sukces uważam rozbudowę i modernizację Szpitala Powiatowego. Dzięki mojemu uporowi, ale i pozytywnej odpowiedzi lokalnych przedsiębiorców udało się również wyremontować i uporządkować przyszpitalny teren. Kolejnym ważnym zadaniem były remonty i modernizacje dróg. Dumny jestem na przykład z odcinka drogi Opalenica – Grodzisk Wlkp., czy trwających właśnie prac w Starym Tomyślu -sprzedaliśmy pałac, ale te pieniądze wróciły do mieszkańców. Najważniejsze było jednak dla mnie sprawowanie tej funkcji z ludźmi i dla ludzi. Zawsze dla każdego z mieszkańców miałem czas, starałem się nie lekceważyć oddolnych inicjatyw i odpowiadać na każde zaproszenie. Patrząc na zaangażowanie mieszkańców, w tej kadencji wraz z Zarządem Powiatu przekazaliśmy ponad milion złotych na zadania realizowane w naszych gminach w ramach Otwartego Konkursu Ofert. To są przecież środki, które przeznaczyliśmy nie tylko na wydarzenia kulturalne w naszych miejscowościach, ale też pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich gminach powiatu. Dodam też, że Kolej Metropolitarna czy również przekazanie środków na dokumentację budowy wiaduktu w  Nowym Tomyślu to bardzo dobitne przykłady naszej działalności na rzecz społeczności lokalnej.
Wiele zmian nastąpiło również w Starostwie Powiatowym.
- Tak, ale zmian w sensie pozytywnym. Zbudowaliśmy podjazd dla osób niepełnosprawnych, wyremontowaliśmy hol główny naszego budynku i przenieśliśmy Biuro Obsługi Mieszkańca. Niestety, mimo iż ponieśliśmy koszty i wielokrotnie prowadziliśmy rozmowy z gminą Nowy Tomyśl, burmistrz w ostatniej chwili zdecydował inaczej i nie chce już wspólnego z nami, jednego Biura Obsługi Mieszkańca – jak to funkcjonowało przez wiele lat. Remontu doczekał się również hol Wydziału Komunikacji, gdzie jednocześnie wprowadziliśmy tzw. system kolejkowy. W najbliższym czasie wprowadzimy również zmiany godzin pracy w Wydziale Komunikacji polegające na tym, że jeden dzień w tygodniu Wydział pracował będzie również w godzinach popołudniowych, tak by mieszkańcy powiatu nie musieli np. brać urlopów w celu załatwienia swoich spraw. W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wprowadziliśmy szereg unowocześnień technologicznych. Tam również wprowadziliśmy możliwość płatności bezgotówkowych. Odpowiadamy na sygnały mieszkańców i staramy się wychodzić naprzeciw stawianym nam oczekiwaniom.  Jesteśmy na etapie ukończenia budowy windy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Myślę, że z pełną świadomością mogę mówić o tym, że rozpocząłem w tej kadencji budowanie nowoczesnego, skutecznego i przyjaznego mieszkańcom samorządu powiatowego.
Działalność społeczna była szczególnie widoczna w tej kadencji.
- Oczywiście, ale po raz kolejny podkreślę, było to odpowiedzią na stawiane wobec nas oczekiwania mieszkańców. To u mnie nowotomyskie Amazonki były, gdy wypowiedziano im miejsce do rehabilitacji i ćwiczeń w budynku, którego zarządcą jest gmina Nowy Tomyśl. Nie mogłem pozostawić tych kobiet bez pomocy. Obecnie panie korzystają z pomieszczenia w Powiatowym Centrum Sportu. Gdy zwrócono się do nas z prośbą o wsparcie przedsięwzięcia, jakim jest możliwość przeprowadzania osób niepełnosprawnych na perony kolejowe w Nowym Tomyślu, również postanowiłem, że należy włączyć się w to przedsięwzięcie. Wspieram m.in. rodziców dzieci z autyzmem, angażujemy się we wsparcie „Szlachetnej Paczki”, utworzyliśmy Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Samorządowych, wydaliśmy „Poradnik Seniora.” Zawsze kiedy pojawiają się ciekawe inicjatywy Stowarzyszeń, czy niezrzeszonych nigdzie mieszkańców, staramy się pomóc. Przecież to właśnie ci zaangażowani w swoich małych miejscowościach ludzie najlepiej promują nasz powiat. To co robią w swoich małych społecznościach sprawia, że zasługują na szczególny szacunek. Największą nagrodą za te działania jest dla mnie codzienna życzliwość, uśmiech i wsparcie ze strony mieszkańców. W tym miejscu chciałbym jednocześnie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swe głosy w plebiscycie organizowanym przez redakcję „Głosu Wielkopolskiego” - Samorządowiec Wielkopolski 2014-2018. Państwa głosy sprawiły, że zająłem zaszczytne drugie miejsce, ale też potwierdziły, że akceptujecie Państwo i doceniacie moją pracę. To ogromna nagroda, ale i nobilitacja do dalszej aktywności.
 
Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi materiałami zamieszczonymi w „Przeglądzie Powiatu Nowotomyskiego”, wśród których szczególnie polecamy:
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Przegląd Powiatu Nowotomyskiego

Czy Mieszkańcy stracą na decyzji burmistrza?

Ilustracja do informacji: Czy Mieszkańcy stracą na decyzji burmistrza?
Z ogromnym żalem i przykrością informujemy, że decyzją Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera w holu głównym Starostwa Powiatowego nie będzie już – utworzonego w 2005 roku – wspólnego dla powiatu i gminy Biura Obsługi Mieszkańca.
 
czytaj dalej ›
Przypomnijmy, że włodarz Nowego Tomyśla, bardzo krytykował naszą prośbę ze stycznia 2016 r. (dotyczącą przeniesienia BOM - na czas remontu – o czym informowany był również podczas rozmów na ten temat), i już wówczas manipulował informacją w wydawanej przez Urząd Miejski gazetce sugerując, że powiat chce likwidacji wspólnego BOM, tak m.in. pisał do starosty nowotomyskiego w piśmie nr B.033.6.2016:  „W moim odczuciu, wspartym rozmowami z mieszkańcami gminy Nowy Tomyśl, dotychczasowa formuła wspólnej obsługi interesantów sprawdziła się i jest przez nich pozytywnie odbierana. Obawiam się, że zmiana powodująca powstanie odrębnych kancelarii, może zostać źle odebrana przez naszych mieszkańców. Ze swojej strony informuję, iż Gmina Nowy Tomyśl jest zainteresowana dalszym funkcjonowaniem wspólnego Biura Obsługi Mieszkańców.”
Niestety, mimo wielokrotnych rozmów z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, również w trakcie trwającego remontu holu Starostwa Powiatowego oraz tworzenia nowego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami BOM – nikt nie uprzedził nas, że Gmina rezygnuje ze wspólnego i dla dobra mieszkańców Biura Obsługi Mieszkańca. Powiat przygotował biuro oraz stanowisko dla pracownika Urzędu Miejskiego. Informujemy, że w nowym miejscu zapewnimy kompleksową obsługę Klientów naszego Starostwa, ale też w miarę możliwości, będziemy Państwa kierować do nowej kancelarii Gminy Nowy Tomyśl.
 
Poniżej wycinek z gazety „Teraz Nowy Tomyśl” – luty Nr2/4/2016
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 68

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2