Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

V Święto Zupy

Autor: Kamil Kałek

Już 25 sierpnia w Borui Nowej (gmina Nowy Tomyśl) odbędzie się "V Święto Zupy". Głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Miłośników Wsi "Pokochaj Wieś". Wspomniane wydarzenie to impreza rodzinna, integrująca środowisko wiejskie i promująca region. Towarzyszy jej Jarmark Wiejskie Smaki Wiejskie Cuda, podczas którego swoje prace prezentują lokalni rękodzielnicy i drobni wytwórcy. Do udziału w imprezie zaproszone zostaną drużyny składające się m.in. z samorządowców, przedstawicieli lokalnych instytucji, reprezentantów mediów i organizacji pozarządowych. Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy.

Regulamin Konkursu na najsmaczniejszą zupę.

1.Gotować może każdy: osoby indywidualne, koła gospodyń, stowarzyszenia, organizacje, grupy nieformalne, przedstawiciele wsi, osiedli, instytucje, zakłady pracy...
2. Wsparcie na zakup produktów do gotowania w wysokości 100 zł otrzymują wszystkie zespoły z wyjątkiem grup z instytucji, zakładów pracy, firm.
3. Czas gotowania jest w tym roku dłuższy i wynosi 3 godziny.
4. Zespoły gotują pełne, 30 litrowe kotły zupy.
5. Zupy gotujemy od podstaw, na miejscu. Produkty mogą być wcześniej umyte, ale krojenie, smażenie, gotowanie odbywa się w trakcie trwania konkursu.
6. Zupami częstujemy w ilości ok. 50 ml, aby jak największa ilość osób mogła zupy skosztować (przydadzą się małe nabierki do nalewania).
7. Każdy zespół będzie miał dostęp do bieżącej wody, dostanie drewno do paleniska oraz kociołek (dysponujemy 26 kociołkami). Organizatorzy zapewniają również miseczki i łyżki dla uczestników imprezy.
8. Zespoły powinny zadbać o wystrój swojego stanowiska i przestrzeganie zasad higieny.
9. Zespół, który nie będzie przestrzegał regulaminu, nie weźmie udziału w konkursie na najsmaczniejszą zupę i będzie gotował poza konkursem. Sprawdzenie przestrzegania regulaminu odbędzie się przed rozpoczęciem gotowania.
10. Najważniejszy punkt regulaminu: Gotowanie i konkurs to wspólna zabawa. Zwycięzcą jest każdy, kto ma chęć i odwagę stanąć przy kotle i gotować.

Uwaga: zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca. Prosimy podać nazwę zespołu oraz ilość osób gotujących. Prosimy dzwonić 661 527 649 (Jolanta Rewald-Sałata), 693 443 500 (Paweł Kaczmarek), wysłać wiadomość na nasz profil fb „pokochajwies” lub kontaktować się mailowo Wydziałem Strategii Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu (promocja@powiatnowotomyski.pl).

Jak co roku, imprezie towarzyszyć będzie Jarmark Wiejskie Smaki Wiejskie Cuda.W Jarmarku mogą wziąć udział rękodzielnicy, wytwórcy domowych przetworów, producenci zdrowej żywności, pszczelarze, artyści...Udział w Jarmarku jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmujemy tak, jak na Święto Zupy.

Uwaga: organizatorzy nie zapewniają stołów wystawowych.

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim

Autor: Agniesza Bajor
 
LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW
 
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2.
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 11.30;
 • wtorek, czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.
            W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.
 
2.  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Opalenicy, zlokalizowany w budynku ośrodka zdrowia, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, Opalenica.
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek-wtorek       9.00-13.00
 • środa                             13.00-17.00
 • czwartek                       15.30-19.30
 • piątek                            11.00-15.00
              W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.
3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w której nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez organizacje pozarządowe:
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Bolewice (Gmina Miedzichowo), Lwówek, Zbąszyń
 • poniedziałek   11.00-15.00 Bolewice, ul. Szkolna 4 (Fundacja Granma)
 • wtorek            12.30-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”)*,
 • środa               8.30-12.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2 (Fundacja Granma),
 • czwartek        12.30-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a (Stowarzyszenie Inicjatyw  Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”)*,
 • piątek              8.30-12.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2 (Fundacja Granma).
 
 
 
*zmiana w okresie od 10.07.2018-31.08.2018r.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
 
1.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
2.  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
 
UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
 
2.  Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
3.  Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
4.  Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7.
4a.  Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
5.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.).
 

Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego

Autor: Emilia Silska
 
 

Utrudnienia w ruchu

Autor: Grzegorz Kasprzak
Ilustracja do informacji: Utrudnienia w ruchu
W związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2738P Stary Tomyśl -Wąsowo" uprzejmie informujemy, iż od dnia 22.06.2018 r. nastąpią utrudnienia w ruchu na odcinku Róża - Wąsowo. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonej tymczasowej zmiany organizacji ruchu tj. objazdu. Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd Powiatu informuje

Autor: Emilia Silska
 
 
 
 

Moc atrakcji na III MotoPikniku

Ilustracja do informacji: Moc atrakcji na III MotoPikniku
W sobotę, 26 maja ulicami Nowego Tomyśla przejechało kilkaset motocykli, które w ten sposób zainaugurowały III MotoPiknik, odbywający się w pobliskim Sękowie. Organizatorem wydarzenia była Chmielowa Grupa Motocyklowa przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz Powiatowego Centrum Sportu.
 
czytaj dalej ›
Motocyklowe święto rozpoczęło się od krótkiej modlitwy i poświęcenia motocykli przez księdza proboszcza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu Andrzeja Grabańskiego. Następnie miłośnicy dwóch kółek, prowadzeni przez policję i strażaków wyjechali na ulice Nowego Tomyśla. Na trasie ich przejazdu z radością pozdrawiali ich mieszkańcy miasta, którzy nie kryli zafascynowania pięknymi, błyszczącymi pojazdami. W paradzie uczestniczył również starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, który dzięki życzliwości pana Piotra Grześkowiaka jechał jednym z jego zabytkowych kabrioletów. – Chciałbym serdecznie podziękować Chmielowej Grupie Motocyklowej za organizację wspaniałego pikniku. Dopisało naprawdę wszystko: począwszy od pogody i frekwencji po atrakcje na scenie i dla dzieci. Dziękuję również panu Włodzimierzowi Hibnerowi, a za jego pośrednictwem wszystkim druhom strażakom z gminy Nowy Tomyśl za zabezpieczenie trasy przejazdu motocykli – powiedział starosta Ireneusz Kozecki, który zapewnił motocyklistów o swojej życzliwości i wsparciu dla ich działań.
Tego dnia na nudę z pewnością nie mógł narzekać ten, kto przyjechał do Sękowa. Mnóstwo ciekawych atrakcji zapewniono dla dzieci: zamki dmuchane, konkursy i zabawy, pokazy strażackie, a nawet możliwość przelotu śmigłowcem nad miastem. Równie wiele działo się na scenie, gdzie zagrali: Grupa Szopena, Country Zenit, Blues Station (Dżem Cover Band) oraz Jack D. Society. Co ważne, tego dnia do Chmielowej Grupy Motocyklowej oficjalnie dołączyło sześciu nowych członków, którzy z pewnością aktywnie zasilą szeregi nowotomyskich motocyklistów.
Organizatorzy udowodnili, że potrafią nie tylko dobrze się bawić. W czasie imprezy swoje stoisko miała także Drużyna Szpiku, która bardzo aktywnie promowała ideę krwiodawstwa oraz rejestracji i w bazie dawców szpiku.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Zmieniamy się dla naszych mieszkańców

Ilustracja do informacji: Zmieniamy się dla naszych mieszkańców
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu dokonuje w ostatnim czasie wielu zmian, które mają pomóc mieszkańcom w załatwianiu ich spraw. Taką jest bez wątpienia nowoczesny system obsługi funkcjonujący w Wydziale Komunikacji.
 
czytaj dalej ›
Tak zwany system kolejkowy realizuje swoje zadania administracyjne poprzez uruchomienie elektronicznego systemu kolejkowego. Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdu, odbiorem prawa jazdy oraz inne leżące w gestii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu muszą zostać dokonane poprzez osobiste pobranie biletu z kolejkomatu lub poprzez rejestrację elektroniczną na stronie.:www.komunikacja.powiatnowotomyski.pl. W osobnym linku można sprawdzić status załatwianych spraw. Obecnie system ustawiony jest na wydanie 80 „bilecików” dziennie. Po przekroczeniu tego limitu bilety nie są wydawane, co jest wyraźnym sygnałem dla klienta, że w danym dniu nie zostanie już obsłużony. Taką informację o statusie załatwianych spraw, wraz z liczbą osób oczekujących można również sprawdzić na stronie internetowej: www.komunikacja1.powiatnowotomyski.pl. Do każdego z podanych linków znajduje się przekierowanie ze strony internetowej powiatu.
Ogromną zaletą wprowadzenia systemu kolejkowego jest umożliwienie elastycznego zarządzania ruchem petentów, dzięki czemu znacznie polepszyła się jakość obsługi. Od dwóch tygodni mieszkańcy, żeby stanąć przy biurku pracownika Wydziału Komunikacji nie muszą wcześnie rano zjawiać się w urzędzie i czekać na swoją kolej. Jedną z zalet systemu kolejkowego jest bowiem wspomniana możliwość zarezerwowania kolejki przez Internet. Dzięki tej funkcji mieszkańcy powiatu mogą zaplanować z wyprzedzeniem wizytę w Wydziale Komunikacji na konkretny dzień i godzinę.
 
czytaj dalej ›

Zakaz wstępu do lasu

Autor: Kamil Kałek

Utrudnienia w ruchu

Autor: Ilona Dębska
W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową drogi powiatowej relacji Opalenica - Lwówek informujemy, że z dniem 7 maja (poniedziałek) na odcinku od miejscowości Pakosław w kierunku miejscowości Lwówek wystąpią utrudnienia w ruchu. Kierowców prosimy o wyrozumiałość.
 

Uwaga chemiczne ograniczanie liczebności chrabąszcza majowego!

Autor: Kamil Kałek
 
ZAŁĄCZNIKI
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 68

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2