Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaPowiatJesteś w dziale:

Powiat

Rejestr i Baza Danych o Odpadach już dostępny!

Starosta Nowotomyski informuje, że w dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
 
Zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru są m.in. przedsiębiorcy prowadzący transport odpadów.
 
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).
 
czytaj dalej ›
Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 2458).
 
Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się na stronie internetowej Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem:
lub
 
Osoby do kontaktu w Departamencie Środowiska:
Maciej Borowczyk nr tel.: 61 626 64 24
Małgorzata Hain nr tel.: 61 626 64 66
Joanna Halamunda nr tel.: 61 626 64 59
Lidia Lipska nr tel.: 61 626 64 40
Jakub Müller nr tel.: 61 626 64 69
Magdalena Siejak nr tel.: 61 626 64 47
Kinga Ulatowska nr tel. 61 626 64 92
 
czytaj dalej ›

Zabytki - nabór 2018 r.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza nabór wniosków w roku 2018 na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 
czytaj dalej ›
Rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego. Szczegóły zawarte są w Uchwale  Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
 
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady na:
 
 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10.  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 11.  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12.  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13.  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14.  uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16.  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
  i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
 17.  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
  i odgromowej.   
 
Kwota przewidziana na dofinansowanie prac w 2018 roku wynosi 50.000 zł.
 
Wymogi formalne:
 1. Dotacja z budżetu powiatu nowotomyskiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości   do 50 % nakładów na te prace lub roboty budowlane przy zabytku. Pozostałe nakłady  do ogółu 100 % powinny pochodzić ze środków własnych i innych źródeł.
 2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 4. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków w pkt. IV wniosku stanowiący zał. Nr 1 do Uchwały XVIII/127/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 maja 2016 r.
 5. Nabór wniosków obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych w powiecie nowotomyskim, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia wyników, a kończy nie później niż do 5 grudnia 2018 r.
 6. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej  z wybranym wnioskodawcą.
 
 
 
Miejsce i termin składania wniosków:
 1. Termin składania wniosków: do 15.03.2018 r. (decyduje data wpływu do Starostwa   Powiatowego) do godz.15:30.
      Wnioski przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz wnioski złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, bud. ,,B”, w biurze podawczym bądź przesłać pocztą tradycyjną (na ww. adres).
 2. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie wnioski sporządzone wg wzoru umieszczonego  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatnowotomyski.pl, wypełnione  w sposób czytelny i kompletny (nie dopuszcza się modyfikacji formularza wniosku).
 
 
Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego,  z dopiskiem ,,DOTACJA NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW”.
 
 
 
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Edukacji i Sportu, bud. ,,B”, II piętro, pokój nr 53, p. Aldona Łuka, e-mail aluka@powiatnowotomyski.pl, tel. 61 44 26 757.
 
Do pobrania na stronie www.bip.powiatnowotomyski.pl
- UCHWAŁA NR XVIII/127/2016 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 25         
   maja 2016 roku,
- WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI,
- OŚWIADCZENIE PODATKU VAT.
 
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Autor: Kamil Kałek

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Autor: Kamil Kałek
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 362/10, 362/7, 362/9, 201/1, 201/4, 375/6, 375/16, 375/18, 375/19, 376/2, położonych w Starym Tomyślu.
 
ZAŁĄCZNIKI
 
 
- MAPA
 
- PLAN
 
 
 

UWAGA - pilny komunikat!

Ilustracja do informacji: UWAGA - pilny komunikat!
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu przekazuje do Państwa wiadomości informację, która wpłynęła do naszego urzędu, a która informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w Nowym Tomyślu:
"W związku  z remontem przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Kolejowej w Nowym Tomyślu, uprzejmie informujemy, że od dnia 24.01.2018 r. od godz. 07:00 do dnia 31.01.2018 r. do godz. 18:00, przejazd będzie zamknięty.
Objazdy (do 3,5t oraz powyżej 3,5t)  zostaną poprowadzone zgodnie z załączonym schematem.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy".
PPU Dromo Sp. z o.o
 
czytaj dalej ›

Spotkanie noworoczne

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Spotkanie noworoczne
W piątek, 12 stycznia w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie noworoczne Powiatu Nowotomyskiego. Na zaproszenie organizatorów - starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego i przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego Marii Galas odpowiedzieli posłowie: Jakub Rutnicki, Krzysztof Paszyk, Killion Munyama, senator Jan Filip Libicki, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, starostowie wielkopolskich powiatów, burmistrzowie, wójtowie i radni gmin Powiatu Nowotomyskiego oraz reprezentanci oświaty, służb, instytucji, stowarzyszeń i firm działających, zarówno na terenie powiatu, jak i województwa.
 
W swoim wystąpieniu starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki przedstawił osiągnięcia samorządu powiatowego w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego oraz nakreślił plany na rok 2018.
 
Doniosłym punktem uroczystości było wręczenie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego” panu Tadeuszowi Kachel. Pan Tadeusz Kachel od wielu lat angażuje się społecznie. Cieszy się dużym uznaniem nie tylko klientów. Od początku swej działalności należy do Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu. Od 25 lat jest Członkiem Zarządu, a od maja 2017r., Przewodniczącym Cechu-Środowiska Lwóweckiego. Dużą część swojego życia Tadeusz Kachel poświęcił również Lwóweckiemu Towarzystwu Piłkarskiemu „Pogoń Lwówek”. Od 1994 r. jest Członkiem Zarządu Klubu. Kibicie Pogoni doskonale znają tez głos Pana Tadeusza, gdyż od 1994 r. Pan Kachel jest spikerem i komentatorem podczas meczów Pogoni rozgrywanych na stadionie we Lwówku. Pan Tadeusz Kachel aktywnie działa w samorządzie lokalnym. Od 2002 r. nieprzerwanie przez 4 kadencje jest radnym rady Miejskiej w Lwówku. W kadencjach 2002 - 2006, 2010 - 2014 (w latach 2012 - 2014) i 2014 - 2018 był Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Finansów. W kadencji 2006 - 2010 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Z wnioskiem o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego” dla pana Tadeusza Kachel wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Piotr Długosz oraz Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu. Uhonorowania zaszczytnym tytułem dokonała przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Maria Galas i starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.
 
Wydarzenie było okazją do złożenia podziękowań osobom, instytucjom i firmom za zaangażowanie w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego. Podziękowania otrzymali: Firma Elektrorecykling, Firma Redos Pojazdy Użytkowe, Opalenicka Izba Gospodarcza, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbór - Muśnickiego w Międzyrzeczu, Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii, Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Pokochaj Wieś”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, Firma Echo Menagement Group, dr Zdzisław Kościański, Wolfgang Blasig Starosta Powiatu Potsdam Mittelmark, Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, Tomasz Siwiński, Oddział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Sandra Rugała, Mieczysław Szczechowiak, Firma Phoenix Contact Wielkopolska, Firma BBraun Aesculap Chifa, Firma BARTEX Bartol Paproć, Firma A.K. Błachowiak Zakład Rzeźnicko - Wędliniarski Kozie Laski, Firma ROUWDACH Łęczyce, Stowarzyszenie Paruzja, Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu, LKS „Budowlani - Całus” Nowy Tomyśl, Jan Filip Libickiego Senator RP i Jerzy Sikuciński.
 
Spotkanie noworoczne stało się również dobrą sposobnością do przedstawienia publikacji wydanej dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Książka Tomasza Siwińskiego pt. „Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego w latach 1946-2017 jest skarbnicą wiedzy o działalności stowarzyszeń LZS i wyrazem wdzięczności dla pracy działaczy, zawodników trenerów i kibiców.
 
W części artystycznej w przedstawieniu nawiązującym do tradycji kolędowej wystąpiły „Powsinogi ze Strzyżewa” - grupa teatralna uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie pod kierownictwem pani Wandy Kalińskiej.
 
Warto dodać, że tuż przed spotkaniem noworocznym w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się otwarcie i poświęcenie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i prezentacja wyremontowanych pomieszczeń Starostwa.
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2018 roku

Autor: Anna Albrecht
Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 307/EK/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2018 roku.
 
Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć skorygowaną przewidywaną kalkulację kosztów, która będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram.
 
Wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje, przed podpisaniem umowy muszą również dostarczyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio innego rejestru bądź ewidencji (potwierdzoną za zgodność kserokopii z oryginałem przez osoby upoważnione) –  w szczególności również w przypadku wszelkich zmian dotyczących danych zawartych w rejestrze (KRS) lub odpowiednio innego rejestru albo ewidencji (podmioty zarejestrowane w ewidencji Starosty Nowotomyskiego nie muszą dołączać wyciągu z ewidencji), a także wymagane oświadczenie bądź oświadczenia i aktualne pełnomocnictwa lub upoważnienia.
 
Uchwała dotycząca przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert, jak i między innymi aktualne załączniki niezbędne do podpisania umowy, znajdują się w załączeniu.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabór do Młodzieżowej Rady Powiatu

Autor: Krystian Dybek

Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, na podstawie Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2017 roku, w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Nowotomyskiego ogłasza nabór do Młodzieżowej Rady Powiatu Nowotomyskiego I kadencji, wyznaczając termin składania formularza zgłoszeniowego do 24 stycznia 2018 roku.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańca, mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

Wyniki rekrutacji zamieszczone zostaną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego nie później niż 4 tygodnie od daty ogłoszenia naboru.

 
ZAŁĄCZNIKI:
 

Noworocznie w Miedzichowie i Opalenicy

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Noworocznie w Miedzichowie i Opalenicy
W piątek, 5 stycznia już po raz szósty odbyło się Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców z Gminy Miedzichowo. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Wójta Gminy Stanisława Piechoty na temat najważniejszych inwestycji i projektów realizowanych przez gminę Miedzichowo w roku 2017. Wójt przybliżył również informacje w zakresie działalności kulturalnej podejmowanej w gminie Miedzichowo, opowiedział o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach oraz określił plany na najbliższą przyszłość. W swoim wystąpieniu podziękował również za współpracę i zaangażowanie radnym, sołtysom, kierownikom jednostek oraz pracownikom Urzędu Gminy w Miedzichowie. Podobne spotkanie odbyło się w Opalenicy, w poniedziałek 8 stycznia w Remes Sport&Spa.
 
Wójt Gminy Miedzichowo podczas spotkania postanowił  wyróżnić osoby, które w 2017 roku zasłużyły się czymś wyjątkowym dla gminy Miedzichowo.
 
Podziękowania otrzymali:
 
•          Maria Teresa Nawrot Chwalisz- Stowarzyszenie  Aktywne Kobiety Bolewic
•          Milena Leszczyńska - Stowarzyszenie Uśmiech Pokoleń
•          Krzysztof Górny- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej
•          Marian Bartoszewski- Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina
•          Leszek Andrzejczak- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Promocji Sołectwa Grudna
•          Zbigniew Oses- Prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
•          Barbara Pilarczyk- Właścicielka sklepu ,, TO I OWO”, która przystąpiła  do programu Karta Dużej Rodziny.
•          Piotr Rutkiewicz- Koło PZW nr 171 Wydra Bolewice
 
Wręczone zostały także  szczególne statuetki „Przyjaciel Gminy”. Charakterystyczne szklane serce, za wieloletnią współpracę oraz bezinteresowną pomoc przy realizacji zadań Gminnych Jednostek Organizacyjnych, które otrzymali:
 
•          OSP Bolewice
•          OSP Miedzichowo
•          OSP Grudna
•          OSP Jabłonka Stara
•          Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu
•          Pan Roman Sitek
 
 
Piąty rok z rzędu przyznana została  prestiżowa statuetka „Kreatywny Przedsiębiorca”. Nadanie tytułu jest docenieniem  szczególnych osiągnięć w zakresie infrastruktury gospodarczej i społecznej na terenie gminy Miedzichowo. Warunkiem otrzymania statuetki jest nie tylko prowadzenie działalności gospodarczej, ale także duże i bezinteresowne angażowanie się w inicjatywy na terenie gminy.
 
Ten zaszczytny tytuł zdobyła Pani Anna Agaciak, właścicielka Agroturystyki-Rancho Colorado , która od wielu lat współpracuje z Urzędem Gminy.
 
 Uwieńczeniem spotkania było wspólne wzniesienie toastu i życzenia kolejnych lat owocnej współpracy oraz rozwoju gminy Miedzichowo.
 
Z kolei w Opalenicy Burmistrz Tomasz Szulc w dłuższej retrospekcyjnej perspektywie czasowej pokrótce omówił cele, które przez ten okres udało się zrealizować w obecnej kadencji władz samorządowych. Poprzednie dwanaście miesięcy minionego roku poddane zostało natomiast głębszej analizie.
 
Po wystąpieniu gospodarza gminy miała miejsce niezwykle sympatyczna ceremonia. Na scenę zaproszeni zostali członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wśród których był prezydent stowarzyszenia dr Marian Król. Decyzją Kapituły rzeczonego towarzystwa burmistrz Tomasz Szulc otrzymał Statuetkę Honorowego Hipolita wraz z godnością Lidera Pracy Organicznej.
 
Następnie na scenie odbył się koncert zespołu „Sounds Good”. Jest to formacja młodzieżowa, która powstała we wrześniu 2016 roku przy Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy. Po wrażeniach artystycznych toast noworoczny został wzniesiony przez Eugeniusza Wojtkowiaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opalenicy.
 
Obecny na spotkaniach starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki życzył włodarzom gmin pomyślności w nowym roku.
 
 
 
 

Spotkanie noworoczne zbąszyńskich seniorów

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Spotkanie noworoczne zbąszyńskich seniorów
W sobotę, 6 stycznia zbąszyńscy seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sobotę, 6 stycznia br. złożyli sobie noworoczne życzenia i świętowali zbliżające się Dni Babci i Dziadka. Spotkanie odbyło się w zbąszyńskim Domu Kultury. Dzieleniu się opłatkiem towarzyszyły występy artystyczne Zespołu Śpiewaczego Zbąszyńskich Seniorów, zespołu Wesoła Ferajna a także Dziecięcego Zespołu Tanecznego Rego. Serdeczne życzenia noworoczne zbąszyńskim seniorom na ręce Marii Kostery Kanieckiej - przewodniczącej PZERII w Zbąszyniu złożył również starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 67

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2