Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna

  • 15-02-2019

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Jest realizowana przede wszystkim przez:

- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,

- wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

- likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,

- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 

Ze środków Funduszu w ramach zadań realizowanych przez powiat mogą być finansowane w całości lub w części następujące rodzaje zadań:

 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.  Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

druk sprawozdania

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80 % wartości zadania. W ramach tego zadania można starać się o dofinansowanie sprzętów służących do rehabilitacji, m.in. roweru rehabilitacyjnego, bieżni, rotoru.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje osobom niepełnosprawnym, które otrzymały refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach tego zadania można starać się o dofinansowanie/refundację, m.in. pieluchomajtek, cewników, worków do zbiórki moczu, protez, kul, peruk, wózków inwalidzkich ręcznych/specjalnych, balkoników, materacy przeciwodleżynowych, poduszek przeciwodleżynowych.

 

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

W ramach likwidacji barier architektonicznych można starać się o dofinansowanie do przystosowania łazienki/mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, m.in. zakupu i montażu platformy/windy, wykonania podjazdu, likwidację wanny i montaż niecki prysznicowej itp.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie jest objęte okresem karencji.

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się można starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu wspomagającego przekazywanie i odbieranie informacji, m.in. klawiatury specjalistyczne, urządzenia zastępujące mysz komputerową, urządzenia do sterowania wzrokiem, ekrany dotykowe, przyciski i interfejsy, komunikatory i syntezatory itp.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje co 3 lata.

W ramach likwidacji barier technicznych można starać się o dofinansowanie m.in. zakupu krzesła toaletowego, zakupu uchwytów, poręczy, zakupu łóżka ortopedycznego itp.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych przysługuje co 3 lata.

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi do 95% całkowitej wartości zadania.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Do pobrania: wniosek na likwidację barier architektonicznych wraz z załącznikami

Do pobrania: wniosek na likwidację barier technicznych/w komunikowaniu się  wraz z załącznikami

 

Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, którego celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni.

Wpływ na wysokość dofinansowania ma stopień niepełnosprawności oraz dochody (w przypadku przekroczenie kryterium dochodowego kwota dofinansowania zostaje pomniejszona o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony).

Przy wyborze organizatora turnusu oraz ośrodka, w którym turnus ten się odbędzie należy mieć na uwadze, że muszą oni posiadać uprawnienia do organizowania/przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami osoby ubiegającej się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Do pobrania: wniosek wraz z załącznikami

 

Zlecanie zadań zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane ze środków Funduszu na zlecenie samorządu powiatowego. Do zlecanie zadań, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją