Dzisiaj jest: Środa, 22 Maj 2024 Imieniny: Julii i Heleny
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Rada Społeczna

Rada Społeczna ZOZ

RADA SPOŁECZNA
PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM
ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
W NOWYM TOMYŚLU
 
 
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna.

Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym kierownika zakładu.

Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. Sposób zwoływania posiedzeń rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

W skład  rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wchodzą:

- jako przewodniczący: przedstawiciel organu administracji rządowej – w podmiotach utworzonych przez te organy, wójt/burmistrz/prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa  lub osoba przez niego wyznaczona – w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

- jako członkowie:

a) przedstawiciel wojewody – w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 
b) przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub powiatu w liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, albo przez podmiot tworzący podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.

W posiedzeniach rady społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

Obecna Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu została powołana Uchwałą Nr XLVIII/408/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 maja 2023 r.

W skład Rady wchodzi Starosta Nowotomyski – Andrzej Wilkoński jako przewodniczący oraz członkowie Rady: Adam Frąckowiak (przedstawiciel wojewody), Włodzimierz Hibner, Katarzyna Cecuła, Dariusz Chłopek, Konrad Drąg, Krzysztof Górny, Roman Trzybiński.
 
W posiedzeniach Rady bierze również udział Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu – Tomasz Przybylski, przedstawiciele organizacji związkowych działających w SP ZOZ w Nowym Tomyślu oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
 

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 
a)zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b)związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c)przyznawania kierownikowi nagród,
d)rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
 
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
 
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
 
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl