Dzisiaj jest: Środa, 22 Maj 2024 Imieniny: Julii i Heleny
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Jak założyć Stowarzyszenie?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

Stowarzyszenia zwykłe
 
Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa  w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego przedstawiciel albo zarząd informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia zwykłego organ nadzorujący wniosek  o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
- wpływu wniosku o wpis, jeżeli został złożony wniosek , o którym mowa w art. 41,
- uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41.
Stowarzyszenie powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.
 
Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  rejestrowane przez Starostę
 
Kluby sportowe działają na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji oraz ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisom do ewidencji prowadzonych przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. Kluby te uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania ich do ewidencji.
Klubami sportowymi rejestrowanymi przez starostę są kluby, których cele statutowe obejmują wyłącznie działalność związaną z kulturą fizyczną i nie prowadzą działalności gospodarczej.
Stowarzyszenia, których cele statutowe obejmują także inne cele niż sportowe oraz prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na zasadach ogólnych.
 
Stowarzyszenia rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia określa w szczególności: nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji  i instytucji, teren działania i siedzibę stowarzyszenia, cele i sposoby ich realizacji, sposób nabywania  i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, możliwość otrzymywania  przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,  sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich, zasady dokonywania zmian statutu, sposób rozwiązania się stowarzyszenia. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Zarząd składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół  z wyboru władz stowarzyszenia, a także informację o adresie siedziby stowarzyszenia. Wniosek  o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie.
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl