Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu

 • 21-05-2013
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
ul. E. Sczanieckiej 1
64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: + 48 61 44 23 436
Fax: + 48 61 44 23 436
e-mail: sekretariat@pppnt.com.pl
www.pppnt.com.pl

Dyrektor: Magdalena Kędzia-Kluj
 
 
Podstawowym zadaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wynikającym z jej statutu, jest wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Pracownicy prowadzą szeroko pojętą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną oraz orzeczniczą. Współpracują z nauczycielami szkół, przedszkoli, rodzicami dzieci i młodzieży wspierając proces dydaktyczny i wychowawczy.
Zakres działania Poradni obejmuje profilaktykę i diagnozę zaburzeń rozwojowych i wychowawczych, pomoc dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwiększanie efektywności uczenia się, wybór kierunków kształcenia, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz wiele innych zależnych od zgłaszanych potrzeb.
Od 2007 roku PPP w Nowym Tomyślu prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Nową formą działalności jest terapia EEG - Biofeedback, oraz przesiewowe badania wzroku i słuchu z wykorzystaniem Platformy Zmysłów.
 
Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
Propozycja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej obejmuje:
 • pełen zakres badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (bio-feedback)
 • dagnozowanie trudności wychowawczych
 • diagnoza dysleksji rozwojowej
 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna (indywidualna, terapia rodzin)
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych
 • terapia dysleksji rozwojowej
 • terapia zaburzeń integracji sensorycznej
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • trening ortograficzny
 • trening myślenia twórczego
 • warsztaty, pogadanki dla nauczycieli i rodziców dotyczące problematyki wychowawczej i rozwojowej
 • konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli
 • interwencje kryzysowe – pomoc w rozwiązywaniu nagłych problemów
 • zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie szkół i poradni (grupowe, integracyjne, warsztatowe) szeroki zakres poruszanej problematyki,
 • Orientacja szkolno-zawodowa
 • pogadanki i konsultacje indywidualne,
 • badania zawodowe określające indywidualne predyspozycje uczniów, zajęcia warsztatowe,
 • szkolenia dla nauczycieli z zakresu orientacji szkolno-zawodowej.
 • pomoc rodzicom dzieci upośledzonych (grupa wsparcia, porady, konsultacje)
 • wspieranie przedszkoli w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
 • szkoleniowe rady Pedagogiczne na zaproponowany temat
 • konsultacje szkolnego programu profilaktyki.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją