Godziny urzędowania

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  • 16-05-2013
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Ireneusz Józefowski

Miejsce urzędowania:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
ul. Poznańska 33, budynek C, pok. 8
tel.: 61 44 26 742
 
Konsumenci są przyjmowani od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00
 
 
Zadania jakie wykonuje rzecznik konsumentów są określone w art. 42 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), który brzmi:
 
1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wykonywanie zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją