Dzisiaj jest: Sobota, 16 Październik 2021 Imieniny: Gawła i Ambrożego
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Organizacje pozarządowe pamiętajcie o dostępności!

 • 12-10-2021
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
Od dnia 5 września br. weszły w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), które dotyczą również działań sektora pozarządowego. Na podstawie ww. ustawy obowiązek uwzględnienia szeroko rozumianej „dostępności” będzie dotyczył również podmiotów inne niż publiczne, w tym także organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w przypadku, gdy zawierają one umowę z podmiotem publicznym (np. z Powiatem Nowotomyskim) o realizację/powierzenie realizacji zadania/zadań publicznych lub zamówień publicznych.
 
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w przypadku zlecania albo powierzania realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: 
 • dostępność architektoniczną,

 • cyfrową,

 • informacyjno-komunikacyjną. 

 
Oznacza to, że organizacja zajęć/spotkań związanych z realizacją zadań publicznych powinna odbywać się w miejscu spełniającym wymagania, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informacje na temat zajęć/spotkań związanych z realizacją zadań publicznych powinny być udzielane z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 6 pkt 2 i 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (o tym w szczegółach w dalszej części tekstu). W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot realizujący zadanie publiczne nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 
W związku z powyższym, planując realizację projektów, zachęcamy do przemyślenia ich pod względem dostępności, która może dotyczyć różnych aspektów, np. tekst alternatywny na stronie internetowej, miejsce dla asystenta osoby z niepełnosprawnością podczas wydarzenia, audiodeskrypcja filmów, czy tłumaczenia na PJM. Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny. Te informacje należy zamieścić w ofercie (np. w sekcji III „Opis zadania”, pkt. 3 „Syntetyczny opis zadania”, czy w sekcji VI oferty „Inne informacje”) składanej w ramach m.in. ogłoszonego otwartego konkursu ofert. Ważne jest, aby w kosztorysie oferty uwzględnić wysokość środków przeznaczonych na realizację podobnych działań np. wolontariat. Warto podkreślić, że konieczność zapewnienia dostępności nie jest niczym nowym. Brak dyskryminacji i równość wobec prawa to podstawy zawarte w Konstytucji RP, jednak ustawa znacznie doprecyzowuje tę kwestię.
Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawiamy poniżej odpowiedzi na najbardziej nurtujące  pytania:
 
Czym jest „dostępność”? - Słownik pojęć
 1. DOSTĘPNOŚĆ - dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępności (zapewnienie dostępu do przestrzeni, informacji itp. wolnej od barier dla osób ze szczególnymi potrzebami);

 2. BARIERA - przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami;

 3. OSOBA ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami;

 4. UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE - projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, które nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne;

 5. RACJONALNE USPRAWNIENIE - konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

 • Minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępności

Jakie są minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej?
 
Na minimalne wymagania składają się następujące warunki:
 1. w przestrzeniach komunikacyjnych budynków nie może być barier poziomych i pionowych;

 2. w budynku muszą być zainstalowane urządzenia lub zastosowane środki techniczne oraz rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (oprócz pomieszczeń technicznych);

 3. należy zapewnić informację (wizualną i dotykową lub głosową) na temat rozkładu pomieszczeń w budynku;

 4. należy zapewnić wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;

 5. należy zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 • Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej:

1) Jakie przepisy prawa regulują wymagania w zakresie dostępności cyfrowej?
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.).
2) Czy przepisy o dostępności cyfrowej dotyczą wszystkich organizacji pozarządowych?
Nie, dotyczą one podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalnośćw sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6, 7 lub 10 tej ustawy:
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

posiadających strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzających elementami stron internetowych, lub aplikacji mobilnych zamieszczonymi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści.
Jeden z największych mitów dotyczących ustawy odnosi się do konieczności zakładania stron internetowych i aplikacji przez NGO. Ustawa dotyczy wyłącznie podmiotów, które mają lub zamierzają stworzyć strony internetowe.
 
3) Jakie są minimalne wymagania dostępności cyfrowej?
Szczegółowe wymagania określają przepisy ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trzeba w szczególności zadbać o:
 
 • dane kontaktowe oraz link do Biuletynu Informacji Publicznej (o ile organizacja go prowadzi, a wynika to z innych przepisów),

 • narzędzia kontaktowe (np. formularze, tłumacz migowy on-line),

 • nawigację,

 • deklarację dostępności,

 •  informację dotyczące sytuacji kryzysowej,

 • dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych (np. zamieszczony na stronie internetowej regulamin, czy formularz zamówienia).

To jest minimum, z którego nie można zrezygnować. Dostępna jednak musi być cała strona. By poznać pełną listę należy zapoznać się z ustawą. 
 
4) Czy są wyjątki w stosowaniu ustawy?
Tak, w art. 3 ustawy o dostępności można znaleźć wyłączenia stosowania ustawy, m.in. ustawy nie stosuje się do:
 • materiałów archiwalnych – czyli publikowanych przed 23 września 2018 r.,

 • transmisji on-line nadawanych na żywo,

 • dokumentów, plików i innych treści, które nie są niezbędne do realizacji bieżących zadań,

 • treści otrzymanych od innych podmiotów,

 • niektóre mapy, dzieła sztuki i zabytki.

 
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
 
1) Jakie są minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej?
 • Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
 • Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 • Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji
  z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
 • Czym jest dostęp alternatywny?
 
 1. W indywidualnym przypadku, jeżeli ze względów technicznych lub prawnych, nie da się zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej czy informacyjno-komunikacyjnej, należy zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 2. Dostęp alternatywny, w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, polega w szczególności na:
 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 • zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym
  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
 • wprowadzeniu takiej organizacji, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 1. W przypadku gdy nie jest możliwe zapewnienie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej należy zapewnić dostęp alternatywny. Może to być np.:
 • kontakt telefoniczny lub mailowy,
 • dostęp z udziałem tłumacza języka migowego (osobiście lub on-line),
 • dostarczenie dokumentu w innym formacie (np. elektronicznym).
PODSUMOWANIE:
Mając na uwadze powyższe wytyczne, organizacja pozarządowa samodzielnie powinna dopilnować przestrzegania przez siebie ww. przepisów prawa. Dodatkowo, w umowach zawieranych przez podmioty publiczne (w tym przez Powiat, czy Gminę) z  tzw. organizacjami „trzeciego sektora”, powinny się znaleźć postanowienia określające warunki służące zapewnianiu dostępności w zakresie realizacji tych zadań. Oznacza to, że wszystkie działania realizowane ze środków publicznych, zlecane/powierzane do realizacji NGO powinny być realizowane z uwzględnieniem warunków dostępności, ale warunki te powinny być określone w umowach w sposób adekwatny do zakresu danego zadania (lub ewentualnie zamówienia).  Nie jest więc wymagane, by podmiot publiczny realizując zadanie związane np. z organizacją wydarzenia kulturowego (np. wystawy) zleconego do realizacji w trybie uproszczonym, tzw. „małe granty”  spełniał w s z y s t k i e wymagania określone w art. 6 ustawy o dostępności. Powinien jednak zapewnić dostępność w tym obszarze, jak i zakresie, jakiego dotyczy powierzone/zlecone zadanie w oparciu o stosowne przepisy ustawy. Warunki te zostaną każdorazowo określone indywidualnie w zależności od zlecanego do realizacji zadania publicznego. Składając ofertę w trybie konkursowym lub uproszczonym, organizacje pozarządowe powinny jednak mieć na względzie fakt, iż wymagania ustawowe powinny być  spełnione.
 
Przydatne strony internetowe:
https://publicystyka.ngo.pl/prawo-o-dostepnosci-cyfrowej-a-ngo
https://publicystyka.ngo.pl/obowiazki-prawne-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-zapewniania-dostepnosci-osobom-z-niepelnosprawnosciami
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696
 

Zapraszamy na szlak wikliny

 • 11-10-2021
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
W sobotę, 8 października w gminie Miedzichowo odbyła się impreza plenerowa popularyzująca szlak wikliny - jedną z najnowszych turystycznych destynacji na terenie powiatu nowotomyskiego. Promuje on tradycje plecionkarsko - wikliniarskie gminy Miedzichowo i gminy Nowy Tomyśl.
 
W Kinie za Rogiem w Bolewicach wyświetlono przedpremierowo film „Szlak Wikliny - Zapleciona przygoda”, przedstawiający przebieg szlaku i atrakcje jakie czekają na przemierzających go turystów. Jest ich sporo. Można zwiedzić m.in.: firmy i warsztaty wikliniarskie na terenie obu gmin, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, gospodarstwa agroturystyczne, fermę strusi, zagrodę z kozami, skosztować wyjątkowego octu jabłkowego, zobaczyć wiklinowe formy architektoniczne, czy największy wiklinowy kosz na świecie.Z kolei w skansenie Dymarki Miedzichowskie otwarto wystawę stałą „Na szlaku wikliny”, gdzie zaprezentowano archiwalne zdjęcia, ciekawe wiklinowe formy, w tym replikę  Wieży Marii na Czarcim Wzgórzu i Zwiadka - maskotkę gminy Miedzichowo i warsztat plecionkarza. Na zwiedzających czekał również poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Jabłonki Starej i pokaz filmu „Szlak Wikliny - Zapleciona przygoda”.
 
Wśród gości biorących udział w wydarzeniu znaleźli się m.in. Grażyna Brzezińska - zastępca dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Marcin Brambor -wicestarosta nowotomyski, Włodzimierz Hibner - burmistrz Nowego Tomyśla, Tadeusz Kołecki -  przewodniczący Rady Gminy Miedzichowo, Grzegorz Garczyński - nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice, Andrzej Chwaliński - kierownik Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu i Ireneusz Witkowski - dyrektor biura LGD KOLD. Gospodarz gminy - wójt Stanisław Piechota podziękował za finansowe i merytoryczne wsparcie projektu, wyrażając nadzieję, że będzie się on dalej rozwijał i przyciągał coraz więcej turystów i osób zainteresowanych wikliniarstwem i plecionkarstwem. Wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor zwrócił uwagę na dobrą i efektywną  współpracę pomiędzy powiatem i gminami
w realizacji tego przedsięwzięcia.  
 
Przypomnijmy: szlak wikliny to projekt Gminy Miedzichowo, realizowany we współpracy z Powiatem Nowotomyskim i Gminą Nowy Tomyśl. Jednym z jego głównych celów jest promocja wikliniarskiego rzemiosła. Honorowy patronat nad projektem objął starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński. Różnego rodzaju wsparcia udzieliły także następujące instytucje: Województwo Wielkopolskie, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu i Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Patronat medialny nad projektem objęli: TVP3 Poznań, Głos Wielkopolski,  Dzień Nowotomysko - Grodziski i portal www.naszemiasto.pl
 
 
 

Podsekcja podnoszenia ciężarów klubu LKS "Budowlani-Całus" w bukowcu

 • 11-10-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W Bukowcu rozpoczęła działalność podsekcja podnoszenia ciężarów klubu LKS "Budowlani-Całus". Dzięki uprzejmości proboszcza Marcina Kubiaka młodym sportowcom udostępniona została salka w Domu Katolickim działającym przy parafii. Zajęcia prowadzi olimpijka z Rio de Janeiro - Patrycja Piechowiak. Wszystkich zainteresowanych zaprasza się w poniedziałki o godz. 15:30 i w środy o godz. 15:00. Oferta skierowana jest przede wszystkim dla młodzieży od 11 roku życia.

"Wielkopolskie Rozmowy o Klimacie"

 • 07-10-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W środę, 6 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się  I Konferencja inauguracyjna "Ku przyszłości...", która rozpoczęła cykl spotkań "Wielkopolskie Rozmowy o Klimacie". W debacie udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk: eksperci, politycy, samorządowcy, urzędnicy, społecznicy, przedstawiciele młodzieży, czy Kościoła. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
 
Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że ochrona środowiska przyrodniczego i klimatu jest bardzo ważnym aspektem rozwoju zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym oraz globalnym. Powyższe okoliczności determinują konieczność przygotowania naszego Regionu do tych intensywnych procesów. Zależy nam na tym, aby zarówno starostowie powiatów, jak i włodarze wielkopolskich gmin a także wszyscy mieszkańcy naszego Województwa mieli szeroki dostęp do aktualnej sytuacji prawnej, najlepszych praktyk i wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r. – powiedział Jacek Bogusławski. Wydarzenie to było okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi dla województwa wielkopolskiego Pani Hannie Grunt oraz prof. dr. hab. Andrzejowi Mizgajskiemu. W debacie uczestniczył także wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor.
 
 
 
 

VII Rajd Harcerski "Na Szlaku"

 • 05-10-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W sobotę, 2 października w Nowym Tomyślu odbyła się VII Edycja Rajdu Harcerskiego „Na Szlaku”. Dzień ten, nie został wybrany przypadkowo, bo zaledwie kilka dni wcześniej obchodzony był Światowy Dzień Turystyki. W imprezie udział wzięli mieszkańcy z terenu powiatu nowotomyskiego oraz jednostki harcerskie z Nowego Tomyśla, Urbanowa, Ośrodka ZHP BUK oraz Szczepu Harcerskiego Stęszew. 
 
 
Trasa rajdu przebiegała przez malownicze tereny Gminy Nowy Tomyśl. Uczestnicy rajdu zmagali się z wieloma zadaniami zręcznościowymi. Po dotarciu na metę na wszystkich uczestników czekała harcerska kawiarenka, dmuchany zamek, strzelnica z broni pneumatycznej oraz łuku.  Podczas apelu kończącego Rajd nagrodzono wszystkich uczestników upominkami, a zwycięzcom wręczono puchary oraz nagrody rzeczowe.
 
I miejsce zajęła 11 Drużyna Harcerska "Płomień" z Urbanowa,
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu,
III miejsce zajęła 16 DH Risum ze Stęszewa.
 
Tradycyjnie po zakończeniu rajdu odprawiona została polowa msza harcerska w intencji harcerzy. Mszę koncelebrował ks. Tadeusz Murawski. Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu Powiatu Nowotomyskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert.
 
 

Otwarcie wystawy stałej w Miedzichowie

 • 04-10-2021
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
W sobotę, 9 października w skansenie Dymarki Miedzichowskie odbędzie się otwarcie stałej wystawy. Szczegóły na plakacie.

Udział Wielkopolan w III Powstaniu Śląskim

 • 04-10-2021
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
Obchody 100. Rocznicy III Powstania Śląskiego w Nowym Tomyślu zostały uczczone konferencją naukową pt. „Straże Pożarne. Udział Wielkopolan w III Powstaniu Śląskim”. Odbyła się ona w czwartek, 30 września
w auli Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji.
 
W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa słuchaczy na czele ze starostą nowotomyskim Andrzejem Wilkońskim. Prelegenci przedstawili m.in.: tło przebieg i rezultat III Powstania Wielkopolskiego oraz sylwetki strażaków, którzy brali udział w III Powstaniu Śląskim. Wydarzeniu towarzyszyły dwie wystawy. Pierwsza poświęcona była pamięci Henryka Czarneckiego ze zbiorów Dariusza Czarneckiego z Jastrzębska Starego. Druga przedstawiała wyposażenie, broń
i umundurowanie powstańców śląskich ze zbiorów Zbigniewa Kościana z Mysłowic.
 
Na konferencję zaprosili: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, ZS nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu,  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu oraz Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.
 
 
 

Odszedł Stanisław Rybarczyk

 • 04-10-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Stanisława Rybarczyka Prezesa Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowym Tomyślu.  Łącząc się w smutku i żałobie, Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia. Zarząd i Rada Powiatu Nowotomyskiego wraz z pracownikami  Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
 

„Semper memores erimus” dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

 • 04-10-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
We wtorek, 28 września starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński uczestniczył w Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W trakcie konferencji Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu  zostało wyróżnione Kombatanckim Krzyżem Pamięci „Semper memores erimus”. Prestiżowe wyróżnienie przekazane zostało na ręce starosty nowotomyskiego przez prezesa Mariana Króla i przewodniczącego Kapituły Kombatanckiego Krzyża Pamięci Mirosława Grzędowskiego. Konferencja połączona była z promocją książki „Pamięć Wojny” pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha i Elżbiety Kazimierskiej.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest największą organizacją kombatancką w Polsce. Ma charakter wielośrodowiskowy, zrzesza obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.
 

Sportowo w Bolewicku

 • 04-10-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W gminie Miedzichowo, w środę, 29 września rozpoczęły się tegoroczne zmagania w rywalizacji szkół z terenu powiatu nowotomyskiego. W urokliwym Bolewicku, przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe, w których udział wzięło blisko 250 uczniów.  Zawody odbywały się w trzech kategoriach Igrzysk Dzieci (2009 i młodsi), Igrzysk Młodzieży Szkolnej (2007-2008) i Licealiady (2002 i młodsi). 
 
Dekoracji najlepszych reprezentacji szkół dokonali m. in.  wicestarosta nowotomyski – Marcin Brambor, przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej – Jacek Pieprzyk. 
Osobny akapit pragniemy poświęcić nauczycielom wychowania fizycznego oraz wolontariuszom z ZS nr 1 w Nowym Tomyślu. Ponownie stanęli oni na wysokości zadania przygotowując i zabezpieczając trasy biegowe czy przeprowadzając starty i zmiany sztafet. Dziękujemy!
 
Poniżej prezentujemy wyniki zwycięzców:
Igrzyska Dzieci dziewcząt:
1. Szkoła Podstawowa w Opalenicy
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
3. Zespół Przedszkolno Szkolny w Zębowie
Igrzyska Dzieci chłopców:
1. Szkoła Podstawowa Opalenicy  
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt:
1. Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu 
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu 
3. Zespół Przedszkolno Szkolny w Zębowie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopców:
1. Szkoła Podstawowa w Wojnowicach
2. Szkoła Podstawowa w Opalenicy 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
Licealiada dziewcząt:
1. Zespół Szkół w Opalenicy 
2. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Licealiada chłopców: 
1. Zespół Szkół w Opalenicy 
2. Zespół nr 2 w Nowym Tomyślu 
3. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
 
Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu
1 2 3 4 5 6 ... 129
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.