Dzisiaj jest: Piątek, 22 Październik 2021 Imieniny: Filipa i Kordulii
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 1 km przebiegającej przez m. Śliwno i zakłada m.in. wymianę nawierzchni asfaltowej,  przebudowę chodnika i zjazdów, a także poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę aktywnego oznakowania oraz oświetlenia przejść dla pieszych. Zadanie jest współfinansowanie ze środków państwowych funduszy celowych: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zadanie ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, co ułatwi mieszkańcom Śliwna oraz innym użytkownikom drogi bezpieczny dojazd do zakładów pracy, szkół a także urzędów, instytucji społecznych i kulturalnych mających siedzibę w Kuślinie, Nowym Tomyślu oraz Dusznikach. Inwestycja poprawi również dostępność komunikacyjną do prywatnych posesji i terenów inwestycyjnych oraz przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości, przez którą przebiega droga. W ramach zadania zaplanowano m.in.:
- wymianę nawierzchni mineralno-asfaltowej,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni, 
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej oraz przepustów pod zjazdami,
- przebudowę chodników,
- odtworzenie zieleni przydrożnej.
Przyjęte rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód będących skutkiem opadów atmosferycznych z pasa drogowego do poboczy, rowów przydrożnych, terenów zielonych oraz do elementów istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  
 
Z początkiem lipca rozpoczęły się roboty budowlane, a zakończenie robót i oddanie odcinka do użytkowania nastąpi do 15 grudnia 2021 r.
 
Całkowita wartość zadania: 3 177 156,76 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych: 1 549 314,32 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 000 000,00 zł
 
 
 
 
 
 

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia - Chobienice

Inwestycja zakłada przebudowę na odcinku 0,999 km oraz remont odcinka o długości 3,436 km drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia – Chobienice, która jest łącznikiem pomiędzy ważnymi ośrodkami przemysłowymi naszego regionu – Zbąszyniem, Chobienicami, Wolsztynem a drogą krajową nr 32 (Sulechów – Poznań) i drogą S3. Droga ta stanowi główną ulicą wsi Przyprostynia, a na odcinku objętym zadaniem znajdują się tereny działalności gospodarczej, w tym produkcji, usług, magazynów oraz tereny mieszkaniowe. Przez wieś kursuje autobus szkolny jak również autobus PKS. 
 
 
 
W ramach zadania, oprócz wymiany nawierzchni asfaltowej, zaplanowano przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2757P, przebudowę kanalizacji deszczowej, przystanków autobusowych oraz budowę chodnika i drogi rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto inwestycja zakłada budowę wywyższonego przejścia dla pieszych oraz oznakowania aktywnego i sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu. Dzięki realizacji zadania poprawi się zdecydowanie standard techniczny drogi, trasa zostanie wyposażona w urządzenia zabezpieczenia i elementy organizacji ruchu drogowego, a także podniesiona zostanie estetyka przestrzeni przyległych. Dzięki połączeniu drogi dla pieszych i rowerów z istniejącą już siecią tras rowerowych na drodze powiatowej użytkownik będzie mógł płynnie pokonać całą trasę.
Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2020 roku, a zakończenie finansowe do 31.10.2020 r.
 

Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody - Turowo

Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo na odcinku 900 m i dostosowanie jej parametrów do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne. Zadanie w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego jak i pieszego. Przed przystąpieniem do zadania, droga była wąska i w złym stanie technicznym, co uniemożliwiało samochodom typu ciężkiego bezpieczne i bezkolizyjne mijanie się na tym odcinku
 
 
W ramach zaplanowanych działań droga zostanie poszerzona do szerokości 5,50 m, przebudowane zostaną pobocza gruntowe oraz istniejące zjazdy, a przyjęte rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do poboczy gruntowych. Wzbogacona zostanie również istniejąca zieleń przydrożna. Dla bezpieczeństwa pieszych wybudowane zostanie 75 m nowego chodnika przy krawędzi jezdni. Przebudowa drogi zapewni mieszkańcom bezpieczny dojazd do swoich posesji, zakładów pracy, a także urzędów i instytucji, ponieważ stanowi ona również ciąg komunikacyjny z ośrodkami położonymi poza terenem Gminy Lwówek. Dzięki nowej nawierzchni zmniejszy się poziom hałasu i wibracji, co sprawi, że ruch ciężarówek stanie się mniej uciążliwy. Inwestycja przyczyni się również do poprawy estetyki miejscowości oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru.
Zakończenie robót i oddanie odcinka do użytkowania nastąpiło 30.06.2020r.  
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek

Inwestycja zakłada przebudowę odcinka 0,994 km drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek, która jest łącznikiem pomiędzy ważnymi ośrodkami naszego regionu – Lwówkiem, Opalenicą i Grodziskiem Wlkp. a drogą krajową nr 92 (Warszawa – Poznań – Świecko). W ciągu drogi, na odcinku objętym zadaniem, znajdują się tereny działalności gospodarczej, w tym produkcji, usług, magazynów i składów. 
 
W ramach przebudowy planuje się zmodernizować niemal kilometrowy odcinek drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego dwukierunkowego o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie obejmuje ponadto przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami kategorii gminnej oraz przebudowę przystanku komunikacyjnego – zatoki autobusowej. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze powstanie aktywne przejście dla pieszych, wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą i doświetlenie boczne. Zaplanowano także przebudowę kanalizacji deszczowej, wyposażenie w zabezpieczenia i elementy organizacji ruchu drogowego oraz prace towarzyszące, w tym zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż drogi,  co wpłynie na poprawę estetyki terenu objętego inwestycją. Dzięki realizacji zadania poprawi się zdecydowanie standard techniczny drogi oraz powstanie droga dla pieszych i rowerów, dzięki czemu możliwe będzie połączenie z istniejącą siecią tras rowerowych na drodze gminnej i dalej wojewódzkiej. 
Zakończenie robót i oddanie odcinka do użytkowania nastąpiło 14.12.2020r.
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl