Dzisiaj jest: Niedziela, 23 Czerwiec 2024 Imieniny: Wandy i Zenona
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Dostępność cyfrowa

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.powiatnowotomyski.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiatnowotomyski.pl.

Publikacja strony www.powiatnowotomyski.pl: 2013.04.29.

Strona aktualizowana jest na bieżąco. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.31.

Strona internetowa www.powiatnowotomyski.pl jest częściowo zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.31.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022.03.31.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bernadetta Sołtysik. E-mail: bsoltysik@powiatnowotomyski.pl. Telefon: 61 44 26 714.

Pod adresem www.powiatnowotomyski.pl dostępne są dane teleadresowe siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

Pod adresem www.powiatnowotomyski.pl dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewnia natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny.

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy dostępnych środków komunikacji: Biuro Obsługi Mieszkańca, tel. +48614426700, e-mail: starostwo@powiatnowotomyski.pl, faks:+48614423589, e-PUAP: /SPNowyTomysl/skrytka . Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z komórką organizacyjną realizującą daną sprawę urzędową.

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Nowotomyskiego.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

E-mail: starostwo@powiatnowotomyski.pl.

Telefon: 61 44 26 700.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, przykładem może być: odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej , wskazanie strony internetowej lub określonej treści aplikacji mobilnej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić w jakiej formie chce tą informację otrzymać. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w żądanej formie, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.powiatnowotomyski.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu pracuje w 4 lokalizacjach:

 • przy ul. Poznańskiej 33 - budynek główny,
 • przy ul. Poznańskiej 29,
 • przy ul. Poznańskiej 30,
 • przy ul. Poznańskiej 42.

 

Budynek przy ul. Poznańskiej 33 posiada windę zlokalizowaną nieopodal wejścia od ul. Poznańskiej 33 (wejście C od strony parkingu dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). Na parterze budynku znajduję się kancelaria Powiatu. W holu głównym znajduje się przygotowane dla interesantów miejsce, w którym w razie potrzeby osoby kompetentne udzielają niezbędnych informacji. Na parterze znajduje się również sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Poznańskiej 29 nie spełnia minimalnych wymagań o których mowa w ustawie.

Budynek przy ul. Poznańskiej 30 wejście 4, posiada wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych oraz wyposażony jest w sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się podnośnik dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Poznańskiej 42 nie spełnia minimalnych wymagań o których mowa w ustawie.

Do budynków Starostwa jest możliwość wejścia z psem asystującym/przewodnikiem.

 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl