Położenie i dane statystyczne

Położenie Powiatu Nowotomyskiego

  • 14-05-2013
Powiat Nowotomyski to rozwinięty gospodarczo region w zachodniej Wielkopolsce obejmujący swym obszarem 1014 km² i zamieszkiwany przez ponad 75,5 tys. mieszkańców. Jest on jednym z największych powiatów w zachodniej części województwa wielkopolskiego i graniczy z siedmioma powiatami: wolsztyńskim, grodziskim, poznańskim, szamotulskim, międzychodzkim, świebodzińskim oraz międzyrzeckim. Powiat nowotomyski tworzą gminy: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń. Siedzibą powiatowych władz samorządowych jest miasto Nowy Tomyśl.
 
Cecha szczególnie wyróżniająca powiat nowotomyski w skali całego kraju to niezwykle korzystne położenie geograficzne na szlaku wschód - zachód. Przez teren powiatu przebiegają dwa ważne międzynarodowe węzły komunikacyjne Europy Środkowej - kolejowy oraz drogowy. Pierwszy z nich to zmodernizowana linia kolejowa z Poznania do Berlina, będąca częścią międzynarodowej magistrali kolejowej Paryż - Berlin - Warszawa - Moskwa. Drugi to trasa krajowa nr 2, będąca częścią międzynarodowego szlaku E30, łączącego Berlin z Moskwą. Najnowsze udogodnienie komunikacyjne to autostrada A2 Warszawa - Berlin. W grudniu 2011 r. oddano do użytku nowy - 106 km odcinek tej drogi z Nowego Tomyśla do Świecka. Autostrada ma na tym terenie aż dwa węzły wjazdu i zjazdu: w Nowym Tomyślu i w Trzcielu (więcej o autostradzie: www.autostrada-a2.pl).
 
Dopełnieniem bardzo korzystnej dostępności komunikacyjnej jest bliskość międzynarodowego portu lotniczego Poznań - Ławica, skąd bezpośrednio lub przez Frankfurt n./Menem docieramy do wszystkich zakątków świata.
 
Pozostałe główne trasy to drogi wojewódzkie: nr 160 (Miedzichowo - Międzychód), nr 302 (Nowy Tomyśl - Zbąszyń - Brudzewo), nr 305 (Wolsztyn - Nowy Tomyśl - Bolewice), nr 308 (Nowy Tomyśl - Gostyń) oraz nr 309 (Nowy Tomyśl - Opalenica - Poznań).
 
Z kolei sieć wodna opisywanego terenu jest odzwierciedleniem ukształtowania powierzchni. Największa rzeka powiatu to Obra, lewy dopływ Warty, która ledwie zahacza o zachodni skraj powiatu, gdzie łączy kilka jezior. Powiat nowotomyski leży w zasięgu prawobrzeżnych dopływów Obry: Czarnej Wody i Mogilnicy. Znajduje się tutaj również kilkanaście jezior, z których największe to Jezioro Błędno o powierzchni 742 ha. Ważnym elementem geograficznym powiatu nowotomyskiego są również występujące surowce i złoża naturalne. Należą do nich: gaz ziemny, ropa naftowa, torf oraz żwir. Na szczególne podkreślenie zasługują bogate złoża gazu ziemnego, który eksploatowany jest przez nowoczesne, w pełni zautomatyzowane kopalnie.
 
DANE STATYSTYCZNE
 
W powiecie nowotomyskim liczba ludności w latach 2014-2019 wzrosła o 1005 osób, co wskazuje na pozytywne tendencje w strukturze demograficznej. Na przestrzeni prezentowanych lat mamy dodatni ruch naturalny (różnica między urodzeniami, a zgonami). Najwyższy przyrost naturalny na 1000 mieszkańców odnotowano w 2014 roku, a najniższy w 2018 r. Najliczniejszą gminą powiatu  jest gmina Nowy Tomyśl. Najmniej osób zamieszkuje gminę Miedzichowo.
 
 
                                                                                                                                                                         źródło: Bank Danych Lokalnych
 
 
                                                                                                                                                       wykres na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych
 
                                                                                                                                                                                                                                                        źródło: Bank Danych Lokalnych
 
 

Rejestrowane na terenie powiatu bezrobocie kształtuje się na bardzo niskim poziomie. Na przestrzeni lat 2014 - 2019 nie przekroczyło 5 %. Dane dla tego okresu przedstawiają się następująco: 2014 rok - 4,6%, 2015 rok - 3,9%, 2016 rok - 3,0%, 2017 rok - 2,2 %, 2018 rok - 2,0 %, 2019 rok - 2,0%. Wśród bezrobotnych więcej jest kobiet niż mężczyzn. Warto dodać że pod koniec czerwca 2020 roku wg danych z Wielkopolskiego Urzędu Pracy stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%, w województwie wielkopolskim - 3,7%, a w powiecie nowotomyskim - 2,9%. Niższy wskaźnik bezrobocia mają tylko trzy wielkopolskie powiaty: poznański (1,7), kępiński (2,1%) i wolsztyński (2,2%).

 
                                                                                                                                      źródło: Bank Danych Lokalnych
 
 
STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO NA DZIEŃ 30.06.2020r.:
Kraj: 6,1%
Województwo Wielkopolskie: 3,7%
Powiat Nowotomyski: 2,9% (źródło: Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu)
 
 
 
                                                                                          źródło: Bank Danych Lokalnych
 

Niskie bezrobocie jest zasługą licznych, dobrze prosperujących na tym obszarze firm. Dominują małe podmioty gospodarcze, zatrudniające do 9 pracowników. Ogółem liczba podmiotów gospodarczych na przestrzeni pięciu lat wzrosła o 827.

 

                                                                                                                                            źródło: Bank Danych Lokalnych
 
Miesięczne przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie nowotomyskim wzrosło z 3466,29 zł w 2014 roku do 4434,29 zł w 2019 roku. Jest niższe niż miesięczne przeciętne wynagrodzenie brutto dla całego kraju (np. w 2019 roku było niższe o około 14,5 %)
.
                                                                                                                                              wykres na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych
 
 
                                                                                                                                                   źródło: Bank Danych Lokalnych
 
Powiat nowotomyski cechuje wysoki stopień wykrywalności przestępstw. W latach 2014-2019 kształtował się na poziomie 88,17%. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu były wykrywane w 100%. Najniższy stopień wykrywalności mają przestępstwa przeciwko mieniu.
 
                                                                                                                                                                          źródło: Bank Danych Lokalnych
 
 
                                                                                                                                  źródło: Bank Danych Lokalnych
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją