Specjaly Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu

 • 21-05-2013
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu
ul. Zbąskich 7
64-360 Zbąszyń
tel./fax: 68 3846175
e-mail: soswz@wp.pl
www.soswz.pl
Dyrektor: Robert Winiarz
 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami, w wieku od 7-go roku życia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, która z racji swej niepełnosprawności nie może uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
 W przypadku upośledzenia w stopniu głębokim, pobyt wychowanka może trwać do 25 roku życia.
Ośrodek jest jedyną publiczną placówką specjalną w powiecie nowotomyskim.
Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków - w miarę ich możliwości - do udziału w życiu społecznym. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
Podstawowym celem edukacji w Ośrodku jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego - umiarkowanie i znacznie upośledzonego umysłowo (także ze współzaburzeniami) oraz dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych umysłowo. Przygotowanie ich do samodzielności i niezależności w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości, a w szczególności aby uczeń:
 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
 • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie decydowania o sobie,
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności.
Ośrodek realizuje zadania odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków tworząc warunki niezbędne do zapewnienia im komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz warunki i sytuacje sprzyjające i doskonalące ich zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych, a także organizując w szkole pracownie umożliwiające realizację przysposobienia do pracy oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych sytuacjach, w szczególności poprzez:
 • prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych, rewalidacyjnych,usprawniających ruchowo, przysposabiających do pracy, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych i kształtujących kreatywność uczniów,
 • opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, którą sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia i pomoc nauczyciela,
 • opiekę nad wychowankami przebywającymi w internacie, którą sprawują wychowawcy zgodnie z harmonogramem,
 • organizowanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie i pomoc,
 • wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych, w szczególności przez organizowanie kontaktów z instytucjami świadczącymi pomoc specjalistyczną,
 • organizowanie współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w środowisku lokalnym oraz działań promujących ośrodek.

Wychowankowie Ośrodka mają zapewnioną:
 • indywidualizację metod, form i programów nauczania,
 • zajęcia rewalidacyjne:
 • korygujące wady mowy,
 • korygujące wady postawy,
 • w zakresie doskonalenia technik szkolnych,
 • orientacji przestrzennej poruszania się,
 • w zakresie usprawniania manualnego,
 • dydaktyczno - wyrównawcze,
 • wspomaganie komputerowe technik szkolnych,
 • kształtujące kreatywność,
 • terapię EEG Biofeedback,
 • terapię metodą Tomatisa,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działających kół zainteresowań,
 • bezpłatne dojazdy do placówki,
 • opiekę w czasie oczekiwania na powrót do domu,

Ośrodek organizuje dla swoich uczniów pomoc pedagogiczno - psychologiczną. W miarę istniejących potrzeb i możliwości pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje również środowisko rodzinne uczniów.
Wychowankowie i uczniowie mają zapewnioną przez cały czas pobytu opiekę pielęgniarki.
Ośrodek posiada własny środek transportu do przewozu uczniów. Jego głównym zadaniem jest dowożenie uczniów do placówki.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją