Rezerwaty

Rezerwaty

  • 21-05-2013
"Rezerwat na Jez. Zgierzynieckim im. Bolesława Paiego" (90 ha, utworzony w 1974 r. ) jest rezerwatem ornitologicznym. Obejmuje płytkie, zarastające jezioro (wraz z otoczeniem), leżące 5 km na wsch. od Lwówka, po płd - wsch stronie wsi Zgierzynka. W trudno dostępnym miejscu mają tu miejsce lęgów liczne ptaki wodne i błotne, w tym rzadkie i chronione. Zaobserwowano tu blisko 140 gatunków ptaków (w tym 60 odbywa-jących tu lęgi), z których największą osobliwością są gęsi gęgawy (jedyne miejsce gnieżdżenia się w Wielkopolsce). W okresie jesiennym jest to doskonałe miejsce obserwacji żurawi, które zbierają się tutaj przed odlotem w ogromne stada.
Wprowadzenie ochrony zahamowało dalsze osuszanie terenu, a także prowadzenie gospodarki rolnej w okolicy zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Ze względu na przyrodnicze znaczenie tego miejsca proponowane jest znaczne powiększenie rezerwatu (w tym przyłączenie położonego nieco dalej na płd. rezerwatu „Wielki Las”), a na razie otoczenie jeziora jest chronione jako użytek ekologiczny.
W nazwie rezerwatu upamiętniony jest wywodzący się z włosko – niemieckiej rodziny ornitolog – amator Bolesław Papi (1923 – 44). Zginął on w Starachowicach w czasie przeprowadzonego przez Armię Krajową zamachu na szefa radomskiego gestapo.
 
Rezerwat „Wielki Las” (3,00 ha, utworzony w 1959r.) znajduje się 5 km na wsch. od Lwówka. Na płn. od wsi Pakosław znajduje się kompleks lasów liściastych i mieszanych, porastający podmokły teren będący obszarem źródliskowym prawego ramienia Mogilnicy. Ochroną objęto niewielki fragment pośrodku tego kompleksu, z rzadko występującym żyznym łęgiem jesionowo – wiązowym z domieszką dębów i jaworów oraz pojedynczymi bukami i olszami. Rosną tu okazy drzew przekraczające 30 m wysokości, w wieku do 130 lat.

Rezerwat „Urbanowo” (8,09 ha, utworzony w 1960r.) położony jest 4 km na płd. – wsch. od Opalenicy. Obejmuje zespół łęgowego lasu olszowego w wieku ok. 100 lat, rosnącego na płaskim, okresowo podtapianym terenie terasy zalewowej doliny Mogilnicy. Na glebie murszowej, wykształconej z piasków gliniastych, występują tu olsze czarne (w wieku do 100 lat) z domieszką brzóz, dębów, wiązów i jesionów. Wskutek prac melioracyjnych i obniżania się poziomu wód gruntowych lasy tego rodzaju są coraz rzadsze. W wilgotniejszych miejscach łęg przechodzi w ols, a między tymi zespołami występują fragmenty lasów mieszanych o charakterze przejściowym.
 
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Glińskie Góry”. Zespół wydm parabolicznych Sandru Noowtomyskiego o pow. 1141,3 ha porośnięty borem sosnowym. Znajduje się tam punkt widokowy. Przez najciekawszy fragment tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Bolewickei Bory”. (Przyłek – gm. Nowy Tomyśl).
 
Niewielki fragment gminy Miedzichowo, położony nad jeziorami w rynnie między Trzcielem a Pszczewem, znajduje się w granicach Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, a nieco większy (na płn. od szosy nr 2 i na zach. od szosy nr 160) wchodzi w skład jego otuliny.
 
Ochroną jako założenia zabytkowe, jak i przyrodnicze, objęto na tym terenie 23 parki podworskie. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje park w Posadowie z dobrze zachowanym układem regularnym z XVIII w. Wartościowe założenia terenów zielonych znaleźć można w parkach w Łomnicy, Wąsowie i Zbąszyniu. Dobrym utrzymaniem cechuje się większość parków, zwłaszcza w Brodach, Michorzewie, Porażynie, Starym Tomyślu, Trzciance, Wąsowie i Zbąszyniu. Znaleźć w nich można wiele ciekawych drzew pomnikowych.
 
Według danych z 1998r. w granicach powiatu nowotomyskiego było 189 zarejestrowanych pomników przyrody. Najokazalsze z nich to dęby, a o miano najgrubszego konkurują dwa okazy o obwodzie przekraczającym 7m: w Łomnicy oraz Urbanowie Starym. Najgrubsza lipa (o obw. 670 cm) ocienia kościół w Brodach. Wspaniała sosna (o obw. 470 cm) zachowała się koło Strzyżewa.
Jedyny objęty ochroną głaz narzutowy znajduje się w lesie koło Wąsowa.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją