Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  • 31-07-2015
zajmuje się zadaniami powierzonymi Staroście w zakresie geodezji i kartografii, takimi jak:
 
1. przygotowywanie decyzji w sprawie zmian rodzaju użytków gruntowych i klas bonitacyjnych,
2. przygotowywanie innych decyzji w sprawach wymagających dokonania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
3. zlecanie robót geodezyjnych w zakresie map numerycznych, modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych związanych z realizacją zadań ustawowych,
4. podejmowanie innych czynności administracyjnych i formalno-prawnych, związanych        z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, ustawowo przypisanych Staroście,
5. wprowadzanie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
6. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz baz danych:
1) ewidencji gruntów i budynków,
2) geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
3) rejestru cen i wartości nieruchomości,
4) szczegółowych osnów geodezyjnych,
5) zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac i odpłatne udostępnianie ich kopii,
8. wydawanie licencji na wykorzystywanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie:
1) rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
2) ewidencji materiałów zasobu,
3) rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,
9. weryfikacja materiałów przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji
i kartografii,
10. włączanie dokumentacji do zasobu na podstawie pozytywnego wyniku weryfikacji lub odmowa jej przyjęcia w wyniku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości,
11. udostępnianie baz danych w drodze umów,
12. sporządzanie i odpłatne wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych                i kartograficznych oraz innych dokumentów wydawanych odpłatnie,
13. badanie i ustalanie stanów prawnych na potrzeby sporządzania dokumentów w/w oraz dla
innych celów,
14. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (odpłatne):
a) przyjmowanie wniosków i badanie ich kompletności,
b) ustalanie wysokości opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
c) prowadzenie narad koordynacyjnych,
d) sporządzanie protokołów zawierających rezultaty narad i wydawanie ich zainteresowanym uczestnikom,
15. sporządzanie kopii prowadzonych baz danych.
 
Symbol wydziału: GK
 
 Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 42, budynek  „F”
 
Telefon: 61 44 26 779
 
e-mail: podgik@powiatnowotomyski.pl
 
Kierownik Wydziału - p.o. geodety powiatowego - Gorzelańczyk Paweł 
(budynek „F”, pok. 8, tel. 61 44 26 693) 
 
Pracownicy:
Małgorzata Nowaczyk – Zastępca Kierownika PODGiK, pok. 1, tel. wew. 691
Adrianna Bartkowiak –  pok. 1, tel. wew. 691 – zasób geodezyjno-kartograficzny
Klaudia Kasperkiewicz – pok. 4 tel. wew. 779 – kancelaria geodezyjna
Monika Kamińska –  pok. 4, tel. wew. 779 – kancelaria geodezyjna
Mateusz Basiński – pok. 7, tel. wew. 752 – koordynacja  usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Magdalena Cisak –  pok. 5, tel. wew. 759 – ewidencja gruntów i budynków
Małgorzata Cyprowska – Starszy Geodeta, pok. 5, tel. wew. 759 – ewidencja gruntów i budynków
Anna Halasz –  pok. 5, tel. wew. 759 – ewidencja gruntów i budynków
Karolina Pietrzak – pok. 5, tel. wew. 780 – ewidencja gruntów i budynków
Aleksandra Przydrożna – Geodeta, pok.5, tel. wew. 780 – ewidencja gruntów i budynków
Patrycja Fornalska – pok. 5, tel. Wew. 780 – ewidencja gruntów i budynków
Ewa Kaczor –  pok.9, tel. wew. 778 – ewidencja gruntów i budynków
Alicja Klawiter – pok. 9, tel. wew. 778 – ewidencja gruntów i budynków
Małgorzata Wilczek – pok. 12, tel. wew. 697 – postępowania administracyjne PODGiK/zamówienia publiczne PODGiK/mapy numeryczne
Anna Górna – pok. 11, tel. wew. 781 – mapy numeryczne
Zuzanna Jędrzejczak – pok. 11, tel. wew. 781 – mapy numeryczne
Marcin Paszke – pok. 10 tel. wew. 692 – mapy numeryczne
Piotr Szymkowiak - pok. 10, tel. wew. 692 – mapy numeryczne
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Więcej na temat Wydziału:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją