Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Nowy obowiązek fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

  • 18-01-2022
  • Autor: Krystian Dybek
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgodnie z art. 58 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 t.j. ze zm.): do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są zobowiązane również stowarzyszenia i fundacje podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.  Ww. obowiązek został wprowadzony ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815), która weszła w życie 31 października 2021 r. Stowarzyszenia rejestrowe i fundacje wpisane do KRS obowiązane są do zgłoszenia  informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 31 stycznia 2022 roku.
Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 
 
W przypadku nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w terminie wskazanym w ustawie lub podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, stowarzyszenie/fundacja podlega karze pieniężnej.
 
Więcej informacji:
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją