Aktualności / Zapisy

Aktualności

  • 18-06-2019
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2020.2232 t.j.) nieodpłatną pomocą prawną objęte zostały osoby fizyczne – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).
 
Zgodnie z art. 37 w.w. ustawy Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
 
Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty
 

Uchwała nr 396/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r."
 
 
Uchwała nr 395/AO/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r."
 
 
Uchwała nr 272/AO/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r."
 
UCHWAŁA NR 262 / AO / 2020 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ,,Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r."
 
 
 
UCHWAŁA NR 261 / AO / 2020 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania ,,Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją