Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody - Turowo

  • 17-09-2020
Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo na odcinku 900 m i dostosowanie jej parametrów do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne. Zadanie w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego jak i pieszego. Przed przystąpieniem do zadania, droga była wąska i w złym stanie technicznym, co uniemożliwiało samochodom typu ciężkiego bezpieczne i bezkolizyjne mijanie się na tym odcinku
 
 
W ramach zaplanowanych działań droga zostanie poszerzona do szerokości 5,50 m, przebudowane zostaną pobocza gruntowe oraz istniejące zjazdy, a przyjęte rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do poboczy gruntowych. Wzbogacona zostanie również istniejąca zieleń przydrożna. Dla bezpieczeństwa pieszych wybudowane zostanie 75 m nowego chodnika przy krawędzi jezdni. Przebudowa drogi zapewni mieszkańcom bezpieczny dojazd do swoich posesji, zakładów pracy, a także urzędów i instytucji, ponieważ stanowi ona również ciąg komunikacyjny z ośrodkami położonymi poza terenem Gminy Lwówek. Dzięki nowej nawierzchni zmniejszy się poziom hałasu i wibracji, co sprawi, że ruch ciężarówek stanie się mniej uciążliwy. Inwestycja przyczyni się również do poprawy estetyki miejscowości oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru.
Zakończenie robót i oddanie odcinka do użytkowania nastąpiło 30.06.2020r.  
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją