Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym

KLAUZULA INFORMACYJNA O MONITORINGU WIZYJNYM

 • 06-04-2022
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
 
 1. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: wejście główne do budynku Starostwa ul. Poznańska 33 /widok na przyległy teren/ oraz teren przyległy i częściowo parking od strony wejścia B.
 2. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Starosta Nowotomyski, z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, telefon 614426703, e-mail: sekretariat @powiatnowotomyski.pl.
 3. W Starostwie Powiatowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie 614426705, pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiatnowotomyski.pl; pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Dane osobowe w postaci zapisu wizerunku osób – pracowników oraz klientów urzędu gromadzone są w celu zapewnienia porządku publicznego, dla bezpieczeństwa pracowników, interesantów i osób trzecich oraz ochrony mienia Starostwa.
 5. Rejestracja obrazu realizowana jest na podstawie art. 222 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Pani( a) dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane będą przez okres 90 dni. W sytuacji, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, dane przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po zakończeniu wskazanego czasu zapisy z monitoringu zostaną trwale usunięte, poprzez nadpisane w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie. 
 7. Dostęp do materiałów z monitoringu mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych. Wizerunek osób – pracowników i klientów urzędu nie jest udostępniany podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Zapis z monitoringu może być udostępniony Policji – na jej w niosek i w celach dowodowych.
 8. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją