Projekty współfinansowane ze środków UE

Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego.

  • 19-05-2021
  • Autor: Krystian Dybek
Powiat Nowotomyski realizuje projekt pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu nowotomyskiego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w:
• Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
• Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
• Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.
 
W ramach projektu, w poszczególnych szkołach, zrealizowane zostaną następujące zadania:
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu:
- przebudowa budynku szkolnego, w tym modernizacja warsztatów mechanicznych wraz z zapleczem
szatniowo sanitarnym oraz przebudowa sal dydaktycznych przy halach warsztatowych;
- zakup nowoczesnego wyposażenia warsztatów m.in. tokarki i frezarki numeryczne, wyposażenie spawalni;
- utworzenie i wyposażenie pracowni informatycznej oraz ekonomicznej w przebudowanej części budynku.
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu:
- zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania do teoretycznej i praktycznej nauki zawodów: technik mechatronik i technik reklamy.
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance:
- zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, w których prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych.
 
Całkowita wartość projektu: 8 358 990,47 zł
Dofinansowanie projektu: 6 186 964,34 zł
 
Termin realizacji projektu: 15.05.2020 r. - 28.12.2022 r.
 
Partnerem projektu jest Gmina Nowy Tomyśl.
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją