Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook
Strona głównaOświataJesteś w dziale:

Oświata

Wojskowa na policji

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Wojskowa na policji
Klasa wojskowo - sportowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu mimo swej nazwy nie doskonali się wyłącznie na płaszczyźnie sportowej i wojskowej. W miniony piątek, 19 stycznia odbyła pierwsze zajęcia związane z poznawaniem zagadnień dotyczących pracy policji. Uczniowie przez ok. dwie godziny zaznajamiali się z charakterystyką Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.
 
Przewodnikiem po nowotomyskiej Komendzie była mł. asp. Anna Urbaniak, która przedstawiła klasie główne  zadania policji na poziomie powiatu. Uczniowie mieli okazję poznać m.in.: strukturę komendy powiatowej oraz elementy wyposażenia policjantów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się: izba zatrzymań, stanowisko kierowania monitoringiem miasta, badanie alkomatem oraz spotkanie z technikiem kryminalistyki, włącznie z badaniem linii papilarnych.
 
Wizyta była pierwszym przedsięwzięciem w ramach współpracy "wojskowych" z  "Kopernika" z Komendą Powiatową Policji w Nowym Tomyślu. Kolejne, wspólne działania to m.in. prelekcja przedstawiciela policji dot. odpowiedzialności prawnej nieletnich i dorosłych oraz działania o charakterze  promocyjnym i prewencyjnym.
 
W ramach wszechstronnego i wielopłaszczyznowego szkolenia klasy kolejnymi działaniami będą m.in.: zajęcia na obiektach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu i Wędrzynie, szkolenie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, zajęcia z zawodowymi ratownikami medycznymi, wizyta w placówkach Straży Granicznej w Świecku i Rzepinie, nawiązanie współpracy z Aeroklubem Poznańskim, Politechniką Poznańską, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz udział w pokazie specjalistycznej, lotniskowej jednostki ratowniczej w Porcie Lotniczym "Ławica" w Poznaniu.
 
ZSOiP Nowy Tomyśl
 
 

Rozmawiali o kształceniu zawodowym

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Rozmawiali o kształceniu zawodowym
W środę, 6 grudnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbyła się konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego. Organizatorem konferencji był Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu oraz Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi. Konferencja poświęcona była ważnej sprawie, jaką jest nauka zawodu i kształcenie fachowców dla potrzeb rynku pracy.
Podczas konferencji rozmawiano o roli organizacji rzemiosła w kształceniu zawodowym, przedstawiono schemat dualnego kształcenia w rzemiośle oraz rozwój kariery zawodowej. Otwarcia konferencji dokonał Włodzimierz Szymański - Cechmistrz Cechu Rzemiosł Różnych. Obecny na spotkaniu starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki przywitał uczestników, następnie prelekcje wygłosili kolejno: Elżbieta Helwing - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, Antoni Odzimek - prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Iwona Derda - Naczelnik Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Gospodarczej w Poznaniu. Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner.
 

Kolejny sukces Staszica

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Kolejny sukces Staszica
W wtorek, 28 listopada uczennice Zespołu szkół nr 2 im. S. Staszica w Nowym Tomyślu : Aleksandra Zaremba z klasy 1 LO1 i Joanna Kluj z klasy 1 LO4 zajęły II miejsce w konkursie czytelniczo-językowym "Booktalking". Konkurs odbył się w Liceum nr 2 im. Gen. Zamoyskiej i  H. Modrzejewskiej w Poznaniu i polegał na ustnym zaprezentowaniu wybranej prozy anglojęzycznej w języku angielskim przed publicznością. Konkurs miał na celu doskonalenie umiejętności językowych uczniów, popularyzację czytelnictwa oraz zmierzenie się ze sztuką autoprezentacji.
 
Do konkursu przystąpiło kilkanaście szkół z całej Wielkopolski m. in. z Poznania, Kalisza, Leszna, Pniew, Grodziska Wielkopolskiego. Jury, któremu przewodniczyła profesor literatury anglojęzycznej z Wydziału Anglistyki UAM - pani Dagmara Drewniak wysoko oceniła poprawność i bogactwo językowe uczniów, kreatywność i pomysłowość w sposobie prezentowania przeczytanych książek oraz talent aktorski. Patronat nad konkursem objął Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego oraz Wydawnictwo Oxford University Press. Gratulujemy uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.
 

Szkoła ma sztandar

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Szkoła ma sztandar
W poniedziałek, 27 listopada w Zbąszyńskim Centrum Kultury odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona w  Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu. Tegoroczne obchody miały bardzo wyjątkową i szczególną oprawę, która trwale wpisze się w karty kroniki szkoły, bowiem uroczystość ta połączona była z ceremonią poświęcenia i nadania sztandaru szkoły.
 
Dyrektor szkoły Bogusław Pietrusiewicz przywitał przybyłych na uroczystość gości, po czym przybliżył dwudziestopięcioletnią historię szkoły. Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz Tomasz Łukaszewski - wikariusz parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Zbąszyniu. Starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki przekazał sztandar dyrektorowi szkoły, a następnie dyrektor przekazał go uczniom. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Na zakończenie uroczystości młodzież zaprezentowała swoje talenty w  części artystycznej.
 
Na ręce dyrektora szkoły serdeczne życzenia i gratulacje złożyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu nowotomyskiego: starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński oraz przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Maria Galas.
 

Dyskutowali o kształceniu dualnym

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Dyskutowali o kształceniu dualnym
W czwartek, 23 listopada w Aesculap-Akademii w Nowym Tomyślu, odbyło się spotkanie w ramach współpracy Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Inicjatorem  spotkania oraz osobą inaugurującą wydarzenie był starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki. Poznańską jednostkę doradczą reprezentował dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w  Poznaniu Mariusz Kubiak oraz pracownik Centrum  Renata Rasińska.
 
Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele gminnych jednostek samorządowych oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu nowotomyskiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele specjaliści - doradcy zawodowi, pedagodzy oraz inne osoby reprezentujące jednostki oświatowe.
 
Głównym tematem spotkania było zagadnienie kształcenia zawodowego młodzieży, które przedstawione zostało na przykładzie kształcenia dualnego realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu we współpracy z firmą Aesculap-Chifa w Nowym Tomyślu..
 
Reprezentanci Centrum przedstawili zebranym cele i zadania, jakie realizuje jednostka oraz  możliwe formy współpracy z samorządem i jednostkami oświatowymi. Zaprezentowane propozycje dotyczyły m.in. spotkań doradców zawodowych z młodzieżą, organizacji sieci doradców na terenie powiatu, inicjowaniu imprez popularyzujących kształcenie zawodowe, promocji szkolnictwa branżowego i dualnego. Następnie podjęto dyskusję dotyczącą kształcenia zawodowego w powiecie nowotomyskim, w szczególności problemów, z jakimi spotykają się dyrektorzy szkół oraz rozmawiano na temat współpracy na linii szkoła - rzemiosło i uczeń-rzemiosło. Podsumowaniem spotkania było zwiedzanie warsztatów szkolnych w firmie Aesculap-Chifa.
 
 

Nowoczesny zawodowiec - dobre praktyki, to dobre nawyki

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Nowoczesny zawodowiec - dobre praktyki, to dobre nawyki
W środę, 18 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja pt. „Nowoczesny zawodowiec - dobre praktyki, to dobre nawyki” zorganizowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Jednym z prelegentów był Łukasz Frański, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, który przedstawił prezentację pt. „Partnerstwo w kształceniu zawodowym w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu”. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, jako przykład dualnego kształcenia zawodowego, które trwa niezmiennie od ponad 50 lat.
 
Celem konferencji była promocja szkolnictwa zawodowego, zaprezentowanie dobrych praktyk w szkolnictwie zawodowym oraz przedstawienie doradztwa zawodowego we współczesnym systemie kształcenia.
 
 

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 
czytaj dalej ›
Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 
Terminy:
Uczniowie i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu nowotomyskiego składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu – budynek B, II piętro, pokój nr 87.
- uczniowie – do 25 września 2017 r.
- studenci    – do 20 października 2017 r.
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające następujące warunki :
1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2. zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,
3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen:
            - uczniowie – minimum 4,21,
            - studenci – minimum 4,01,
5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto (wyjątek stanowią osoby samotnie wychowujące dzieci, gdzie kwota nie może być wyższa niż 740,00 zł  netto),
 
Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków i załączników dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: KLIKNIJ TUTAJ
 
Wnioski są również do pobrania w Wydziale Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu – budynek B, II piętro, pokój nr 87.
 
czytaj dalej ›

Jubileusz "Staszica"

Autor: Krystian Dybek
Ilustracja do informacji: Jubileusz "Staszica"
W sobotę, 10 czerwca Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu obchodził swoje 70 urodziny. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p. w. NMPNP. Kolejna część uroczystości odbyła się w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.
 
Tam odbył się jubileuszowy koncert, podczas którego na scenie zaprezentowali się nie tylko uczniowie, ale i również absolwenci szkoły. Koncert przeplatany był pokazami tańca, przemówieniami, wspomnieniami absolwentów, jak i nauczycieli oraz krótkimi scenkami humorystycznymi. Po części oficjalnej wszyscy absolwenci, nauczyciele, zaproszeni goście spotkali się na boisku szkoły, gdzie przy filiżance kawy mogli powspominać dawne czasy spędzone w murach „Staszica”.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządu Powiatu Nowotomyskiego: starosta Ireneusz Kozecki, wicestarosta Tomasz Kuczyński, przewodnicząca Rady Powiatu Maria Galas, skarbnik powiatu Agnieszka Biegaj, kierownik Wydziału Organizacyjnego Emilia Michalczak - Woźniak.
 

XIV Konkurs Wiedzy o Powiecie Nowotomyskim

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: XIV Konkurs Wiedzy o Powiecie Nowotomyskim
W czwartek, 11 maja w zbąszyńskim Gimnazjum odbył się XIV Konkurs Wiedzy o Powiecie Nowotomyskim. Udział w nim wzięli gimnazjaliści ze  Zbąszynia, Chrośnicy, Opalenicy, Wąsowa i Michorzewa.
 
Uczniowie musieli wykazać się ogromną wiedzą na temat powiatu nowotomyskiego. Wszyscy napisali test, a najlepszych dziesięciu zmagało się w części ustnej. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Jan Gmerek z  Gimnazjum w  Opalenicy, drugie Olga Lauba - Gimnazjum w Zbąszyniu, a trzecie Julia Przewoźna z Gimnazjum w Michorzewie. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło Gimnazjum w Zbąszyniu. Na drugim miejscu uplasowali się gimnazjaliści z Michorzewa, a trzecie miejsce przypadło gimnazjalistom z Opalenicy.
 
Nagrody i dyplomy zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu wręczyli: wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński, kierownik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu Marek Nyćkowiak oraz Monika Perz kierownik Referatu Obsługi Placówek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu.
 
 
 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Autor: Kamil Kałek
Ilustracja do informacji: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

W Lublinie odbyło się oficjalne podsumowanie 6. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Wzięło w nim udział blisko 1000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs popularyzuje wiedzę historyczną o losach działaczy niepodległościowego podziemia. Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni. Tysiące osób, tyle samo historii. Tych znanych i zapomnianych. Aż do teraz… multimedialne prezentacje, piosenki, prace plastyczne, wiersze i opowiadania. Pomysłów na przedstawienie historii żołnierzy niezłomnych było wiele. Szczególne gratulacje należą do laureatów i wyróżnionych 6. edycji ogólnopolskiego konkursu o Żołnierzach Wyklętych – 2017 r. W gronie wyróżnionych znaleźli się także uczniowie z Nowego Tomyśla: Klaudia Adamczak (Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu – praca literacka – Tytuł: „Jan Poplewski – założyciel młodzieżowej organizacji niepodległościowej Bi – Pi”. Opiekun: mgr Piotr Kościański) oraz Mikołaj Szułczyński (I Gimnazjum Akademickie w Nowym Tomyślu- praca multimedialna – Tytuł: „Henryk Józef Czarnecki”). We wtorek, 16 maja z dwójką wyróżnionych uczniów spotkał się starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.

1 2 3 4 5 6 ... 15

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2