Dzisiaj jest: Środa, 22 Maj 2024 Imieniny: Julii i Heleny
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook Logo: UE
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Specjaly Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu
ul. Zbąskich 7
64-360 Zbąszyń
tel./fax: 68 3846175
e-mail: soswz@wp.pl
www.soswz.pl
Dyrektor: Robert Winiarz
 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami, w wieku od 7-go roku życia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, która z racji swej niepełnosprawności nie może uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
 W przypadku upośledzenia w stopniu głębokim, pobyt wychowanka może trwać do 25 roku życia.
Ośrodek jest jedyną publiczną placówką specjalną w powiecie nowotomyskim.
Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków - w miarę ich możliwości - do udziału w życiu społecznym. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
Podstawowym celem edukacji w Ośrodku jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego - umiarkowanie i znacznie upośledzonego umysłowo (także ze współzaburzeniami) oraz dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych umysłowo. Przygotowanie ich do samodzielności i niezależności w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości, a w szczególności aby uczeń:
 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
 • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie decydowania o sobie,
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności.
Ośrodek realizuje zadania odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków tworząc warunki niezbędne do zapewnienia im komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz warunki i sytuacje sprzyjające i doskonalące ich zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych, a także organizując w szkole pracownie umożliwiające realizację przysposobienia do pracy oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych sytuacjach, w szczególności poprzez:
 • prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych, rewalidacyjnych,usprawniających ruchowo, przysposabiających do pracy, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych i kształtujących kreatywność uczniów,
 • opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, którą sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia i pomoc nauczyciela,
 • opiekę nad wychowankami przebywającymi w internacie, którą sprawują wychowawcy zgodnie z harmonogramem,
 • organizowanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie i pomoc,
 • wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych, w szczególności przez organizowanie kontaktów z instytucjami świadczącymi pomoc specjalistyczną,
 • organizowanie współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w środowisku lokalnym oraz działań promujących ośrodek.

Wychowankowie Ośrodka mają zapewnioną:
 • indywidualizację metod, form i programów nauczania,
 • zajęcia rewalidacyjne:
 • korygujące wady mowy,
 • korygujące wady postawy,
 • w zakresie doskonalenia technik szkolnych,
 • orientacji przestrzennej poruszania się,
 • w zakresie usprawniania manualnego,
 • dydaktyczno - wyrównawcze,
 • wspomaganie komputerowe technik szkolnych,
 • kształtujące kreatywność,
 • terapię EEG Biofeedback,
 • terapię metodą Tomatisa,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działających kół zainteresowań,
 • bezpłatne dojazdy do placówki,
 • opiekę w czasie oczekiwania na powrót do domu,

Ośrodek organizuje dla swoich uczniów pomoc pedagogiczno - psychologiczną. W miarę istniejących potrzeb i możliwości pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje również środowisko rodzinne uczniów.
Wychowankowie i uczniowie mają zapewnioną przez cały czas pobytu opiekę pielęgniarki.
Ośrodek posiada własny środek transportu do przewozu uczniów. Jego głównym zadaniem jest dowożenie uczniów do placówki.
 
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl