Dzisiaj jest: Czwartek, 22 Sierpień 2019 Imieniny: Cezarego i Tymoteusza
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Rada Społeczna

Rada Społeczna ZOZ

Rada Społeczna ZOZ
RADA SPOŁECZNA
PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM
ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
W NOWYM TOMYŚLU
 
 
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna.
Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym kierownika zakładu.
Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. Sposób zwoływania posiedzeń rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
W skład  rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wchodzą:
 1. jako przewodniczący:
 1. przedstawiciel organu administracji rządowej – w podmiotach utworzonych przez te organy,
 2. wójt/burmistrz/prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa  lub osoba przez niego wyznaczona – w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 1. jako członkowie:
 1. przedstawiciel wojewody – w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 2. przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub powiatu w liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, albo przez podmiot tworzący podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 
Członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.
W posiedzeniach rady społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
 
Obecna Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu została powołana Uchwałą Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia  28 maja 2015r.
W skład Rady wchodzi Starosta Nowotomyski – Andrzej Wilkoński jako przewodniczący oraz członkowie Rady: Adam Frąckowiak (przedstawiciel wojewody), Dariusz Chłopek, Konrad Drąg, Krzysztof Górny, Karia Kostera-Kaniecka, Krzysztof Rupa, Roman Trzybiński, Edmund Żurek.
W posiedzeniach Rady bierze również udział Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu – Tomasz Przybylski, przedstawiciele organizacji związkowych działających w SP ZOZ w Nowym Tomyślu oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
 
Do zadań Rady Społecznej należy:
  1)  przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:
a)  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c)  przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu,
e)  regulaminu organizacyjnego;
  2)  przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a)  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c)  kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupów lub przejścia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
f) regulaminu organizacyjnego;
  3)  dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
  4)  opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
  5)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
 
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 26 700

fax 61 44 23 589

email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl